Referater 2021Konstituerende møde, tirsdag den 15. juni 2021.
Til stede: Lene Kold, Kate Mathiesen, Gitte Ravn, Kim Jørgensen og Lars Sølgaard.
Valg af formand: Lene Kold.
Valg af næstformand: Gitte Ravn.
Valg af kasserer: Kim Jørgensen.
Valg af sekretær: Lars Sølgaard.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2021.
Dagsorden:
 1. Tovholdere.
 2. Conventus-undervisning.
 3. Leje af sauna.
 4. Fuldmånekalender.
 5. Dannebrogsflag.
 6. Foreningsflag.
 7. Fest/arrangementer.
 8. Punkter til næste møde.
 9. Eventuelt
 10. Næste møde.
Til stede: Lene Kold, Gitte Ravn, Kate Mathiesen, Kim Jørgensen og Lars Sølgaard.
Ad.1 (Tovholdere). Rengøring: Lene Kold. Saunaudlejning: Pernille Nymann Jensen. Bro og saunahus: Poul Lund. Pr, hjemmeside og opslagstavle: Inge Østergaard. Facebook: Gitte Ravn.
Ad.2 (Conventus-undervisning). Tirsdag den 13. juli kl. 19.00 i Multihuset vil Jørgen Kåre Jensen sætte os ind i conventuses verden. Bestyrelsen + Inge Østergaard er inviteret og alle har accepteret.
Ad.3 (Leje af sauna). Saunaen kan kun lejes af medlemmer af Kattegats Vandhunde. Lejen forhøjes fra 100 kr. til 200 kr. for 2 timer.
Ad.4 (Fuldmånekalender). En kalender, der angiver tidspunkter for fuldmåne, udarbejdes. Alle medlemmer kan arrangere fuldmånebadninger. Arrangører skriver sig på kalenderen.
Ad.5 (Dannebrogsflag). Foreningen havde et lille dannebrogsflag – hvor er det? Kim vil prøve at finde det. Hvis det ikke lykkes, købes et nyt (Kim) – gerne inden 7. juli, hvor sangaftenerne begynder på havnen.
Ad.6 (Foreningsflag). Spørge Jytte Jensen, om hun kan ”fremtrylle” foreningsflag til masten ved sauna. Vi vil bestille fem flag. Lars forhører sig hos Jytte J.
Ad.7 (Fest/arrangementer). Alle medlemmer kan spontant arrangere fester/arrangementer i forbindelse med Kattegats Vandhunde.
Ad.8 (Punkter til næste møde). 10-års jubilæum (05. november 2021), nyt tiltag: Dåb af medlemmer, ny kode (nye ”ubrugte” cifre), udbedring af saunahus (nyt tagpap, nyt vindue).
Ad.9 (Eventuelt).
Ad.10 (Næste møde). Bestemmes ved conventus-undervisningen den 13. juli.
…………………………………
 

Generalforsamling Kattegats Vandhunde 29.-5- 2021
 

Der deltog 18 medlemmer i generalforsamlingen.
 1. Velkomst v. Allan
   
 2. Valg af dirigent og referent
  Gritt vælges som dirigent. Inge vælges som referent.
   
 3. Formandens beretning
  I dette corona-år har vi trods alt kunnet stille med 117 medlemmer.  Det er rigtig flot.

              Vi startede sæsonen med tidsbestilling i saunaen, i en ½ time interval med bestilling via Conventus
              Det bevirkede dog så, at de fleste medlemmerne blev rigtige vinterbadere uden sauna
              Dette gik så rigtig fint indtil midten af december, men nye corona -restriktioner blev indført, så
              Derfor blev saunaen fuldstændig lukket, og så blev alle til rigtige vinterbadere
              Saunaen forblev desværre lukket resten af sæsonen. 
              Lige en lille hurtig opdatering til forhåbentlig ny bro.
              Havnen er kommet ud af det oprindelige samlede broprojekt for hele Mariager fjord, og er blevet
              en selvstændig enhed, det betyder, at i stedet for, at vi var med i en pulje for hele fjorden på 1,6
              mill., dermed har fået større chance for at få finansieret størstedelen af beløbet via kommunen.
              Henrik Sloth (Venstre) har indstillet broen til økonomiudvalget til behandling i august, og broen
              kan forhåbentlig blive en realitet i 2022. Der kan blive tale om en egenbetaling på ca. kr.
              100.000,00 - dem vil havnen låne rentefrit af kommunen, og vi vil derefter indgå i en
              driftsaftale/vedligehold med havnen. Sandsynligvis i størrelsesordenen kr. 5.000,00 om året til
              hver. 
              Pernille og Kaja forlod desværre bestyrelsen før tid. Men vi har spurgt Kaja, om hun vil fremlægge
              regnskabet, hvilket hun har sagt ja til.
              Der skal lyde en stor tak til dem begge to for deres arbejde i bestyrelsen.
              Selvom det har været et kort år med minimal aktivitet, så har vi som nævnt på tidligere
              Generalforsamlinger, udfordringer på rengøringsområdet, som vi skal have løst.
              Den nye bestyrelse er meget lydhør for gode ideer hertil.
              Tak for ordet.
              Ros til bestyrelsen for det system, der blev sat op, så det var muligt at leje saunaen inden coronasituationen lukkede den helt.


         4. Fremlæggelse af regnskab Fint medlemsantal på trods af nedlukning af saunaen.
             Overskud for året er 8963,95 Kr. og aktiver er i alt på 188.001,35 Kr.
             Regnskabet er godkendt af foreningens revisor uden påtegninger.

 1. Indkomne forslag
  Fortsat medlemskab af ”Det gode liv”.
  Medlemskabet fortsætter.
   
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Pernille, Allan og Kaja på valg, ingen af disse ønsker genvalg.
  Kim, Lene og Kate vælges til bestyrelsen.
  Generalforsamlingen takker de udtrådte medlemmer af bestyrelsen.
   
 3. Valg af suppleant
  Kaja vælges.
   
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Hardy fortsætter som revisor. Kaj er revisorsuppleant.
   
 5. Tovholdere:
   Badebro og saunahus: Poul fortsætter, rengøring og saunaudlejning: Pernille giver udtryk for at hun godt vil fortsætte med at varetage saunaudlejningen og PR og opslagstavle og hjemmeside: Inge fortsætter.
   
 6. Eventuelt
  Bibi savner et sted, hvor man kan mødes, så man lærer de øvrige medlemmer at kende.

  Lene spørger om hvorfor foreningen skifter bank. Kaja svarer, at det skyldes at man fik et bedre tilbud fra Spar Nord.

  Pernille spørger til medlemmernes holdning til hvordan rengøring håndteres når saunahuset udlejes til ikke-medlemmer? Flere mener ikke det skal være muligt at leje saunaen ud til ikke-medlemmer, både pga. omkostninger og slitage.
  Drøftelse af hvordan vi får rengjort saunaen to gange om ugen; som det er nu, er det medlemmerne, der frivilligt skriver sig på listen til rengøring og ofte er det de samme navne, der står på listen.
  Generalforsamlingen opfordrer den nye bestyrelse til at forsøge at finde en løsning på problemet.

  Der spørges til hvilken indflydelse Kattegats Vandhunde får på udformningen af den nye badebro. Det oplyses at Kaja, Kim og Lars er med i havnens badebroudvalg hvor Niels og Brian er med fra havnen.
  En vedligeholdelsesaftale skal aftale med Havnen for en eventuel ny badebro.

  Ros til etableringen af trappen i lagunen, som gør det muligt at bade i stormvejr.

   
Bliv medlem
Bliv medlem

Bankforbindelse: Spar Nord


Kalender
Besøg vores side
Oester Hurup vinterbaderforening | Kystvejen 81, Øster Hurup | 9560 Hadsund | Tlf.: +45 21758569 | Lene.kold@gmail.com