Gamle referater


Referat bestyrelsesmøde d. 21.8.2018 hos Charlotte
Fraværende med afbud: Annette.
Planlægning af 8.9. standerhejsning og ny sæson:
Vi deltager i den kommende aktivitetsmesse i Multihuset d. 8.9. fra kl. 10.00 til 13.00.
Bestyrelsen besluttede at gøre brug af Charlottes idé med at lave en bordudstilling bestående af pøsen, badesko, poncho med logo, vort flag og en bærbar med en billedserie fra den offentlige del af hjemmesiden af vore skønne medlemmer i havets bølger. Bestyrelsen møder op til messen.
Der er standerhejsning, som markering af ny sæson 18-19 søndag d. 30.9. kl. 8.00, hvor bestyrelsen serverer rundstykker og kaffe. Annette handler ind i Brugsen og Kaja tager rundstykker med. Bestyrelsen tager hver især 2 kander kaffe med.
Rengøring fremadrettet, kalender og manual:
Vi har i år valgt at være uden tovholder for rengøring og derfor har vi lavet en rengøringsliste med ugenumre og rengøringsdagene mandag og torsdag. Den bliver, omkring sæsonstart,lagt ind på FB i Wordformat, og her kan man skrive sig på direkte i dokumentet. Den bliver også hængt op i saunaen og her skriver man sig på, hvis man ikke har adgang til gruppen på FB.
Vi skal have lavet en rengøringsmanual, som indeholder oplysninger om, hvor hundehuset, med rengøringsmidlerne,befinder sig i forhold til saunaen. Samt en beskrivelse af, hvilke rengøringsmidler der bruges til hvad. Slipper et rengøringsmiddel op kontaktes bestyrelsen, som sørger for opfyldning.Rengøringsmanualen udsendes sammen med oplysningen om ny kode til den nye sæson. 
Fuldmånekalender sættes op på den nye opslagstavle i saunaen, og på FB. Alle medlemmer er meget velkomne til at stå for og byde ind med forslag til arrangementer. Har I en idé, så kontakt en fra bestyrelsen, så sender vi gerne jeres indbydelse ud til alle via Conventus. 
Vi har et ønske om at gøre hjemmesiden mere administrationsvenlig, således at det f.eks. bliver nemmere at lægge dokumenter ind m.v. 
En lille modernisering – men hvor det overordnede billede forbliver det samme. 
Skulle det ske, at I ikke får mail via Conventus, f.eks. her i nærmeste fremtid omkring ny sæson, så tjek jeres spamfilter. Der har vi desværre oplevet, at mails kan ende. 
Tage tager fat i Poul omkring broens tilstand. 
Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 22.10. kl. 19.00 hos Tage.
 
 
Ordinær generalforsamling i Øster Hurup Vinterbadeforening
”Kattegats Vandhunde”
21. april 2018 i Havnens fælleshus
Referat:
1. Velkomst
Formanden, Ellen Charlotte Petersen, bød velkommen til 22 deltagere og nævnte det er 1½ år siden seneste generalforsamling – ændring af regnskabsår vedtaget i 2016.
2. Valg af dirigent og referent
Lasse Kristensen valgt som dirigent og Jørgen Jakobsen valgt som referent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig varslet og beslutningsdygtig.

3. Formandens beretning
Beretningen godkendt. Er vedlagt og lægges på hjemmesiden *
4. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet godkendt. Er vedlagt og lægges på hjemmesiden **
5. Indkomne forslag
a) Tilføjelse til § 4: Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vedtaget at den dagsorden, der anvendes i dag, indføjes i vedtægterne som værende den faste dagsorden.
b) Fortsat deltagelse i ”Det gode Liv”.
Vedtaget, og bestyrelsen vil fremsætte det som forslag hvert år.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Ellen Charlotte Petersen genvalgt og Tage Andersen valgt.
7. Valg af suppleant
Lene Koldgenvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørgen Jakobsen genvalgt som revisor og Hardy Jacobsen valgt som revisorsuppleant.
9. Tovholdere: badebro, saunahus, rengøring, saunaudlejning, PR og opslagstavle.
Badebro og saunahus: Poul Lund. Rengøring: bestyrelsen. Saunaudlejning og PR og opslagstavle: Lene Kold. 
10.  Evt.
Debat om rengøring: Bestyrelsen etablerer kalender for tilmelding på hjemmesiden og i huset og udarbejder ’funktionsbeskrivelse’. 
Musik på Havnen d. 26. maj: vi skal være 20 til betjening af baren. 
Der vil ikke blive udvidet åbningstid i saunaen i uge 42.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at sende forslag om arrangementer til bestyrelsen.
Referent Jørgen Jakobsen.​​Dirigent: Lasse Kristensen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Ellen Charlotte Pedersen. Næstformand Allan Bak. Kasserer: Kaja Jeppesen. Sekretær: Anette Schrøder. Medlem: Tage Andersen.
 
* Formand Charlotte Petersen’s beretning til generalforsamlingen d. 21. april 18 i Havnens fælleshus
Tak til alle her i dag, det er jo 1½ år siden sidst.  Jeg kan lige hurtigt informere om, at vi er 125 medlemmer, og vi starter med valg af dirigent og referent, valgt blev Jørgen og Lasse.
D. 29.10.16 blev den nuværende bestyrelse valgt, og vi konstituerede os på vores første bestyrelsesmøde d. 5.11.16. Vi startede så med at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 29.11. for ændring af vedtægter omkring  nyt regnskabsår og ændring af dato for generalforsamlingen, således at denne nu ligger april/maj
D. 11.12.16 havde vi et vellykket glöggarrangement med mange fremmødte vandhunde.
Først i december 2016 fik vi sponsorstøtte fra Jutlander Bank til en sms-styring af saunaovnen, så tiderne udenfor normal åbningstid kan startes via mobilen.  
Den 31.12.16 afholdt vi et vellykket nytårsarrangement med bobler og kransekage.  Flot fremmøde.
Den 10.1.17 var jeg til sponsormøde med Dorthe i Jutlander Bank, som fortsat gerne vil sponsorere os.
Den 17.1.17 havde vi besøg af Hobro Vinterbadeklub, som også meget gerne vil have besøg af os.
Den 11.2.17 holdt vi et meget festlig og vellykket 5-års jubilæum. 
Den 25.2.17 besøgte vi St. Økssø, også en rigtig god tur.
I foråret 17 fejrede vi også medlem nr. 100 – det var Pernille, som var den heldige, det blev fejret med champagne til alle.
I påsken 17 havde vi lejet et vildmarksbad, vejret var lidt blandet, men stemningen god.
Den 30.4. var der sæsonslut og den 5. maj var der så hovedrengøring
Den 20.7. talte jeg med borgmesteren omkring broens tilstand, og efter lidt mailen frem og tilbage, og et møde på havnen med Brian, Niels og Allan (fra kommunen) endte det med, at havnen fik bevilget kr. 30.000 til renovering af broen. Dette skete i augustfremragende ledet af Poul og Brian, godt hjulpet af de mange frivillige. Tak til alle som hjalp med at lave den fine bro, som står der i dag, trods et alvorligt besøg af Ingolf. 
Den 28.7. afholdt vi et grillarrangement på havnen med pårørende, dejlig aften.
Den gamle saunadør var i en simpel forfatning, så i september 17 blev der sat en ny forstærket dør i saunaen, så den var klar til standerhejsningen d. 1.10.17, under kaffen og rundstykkerne holdt vi et kort infomøde. 
D. 10.12 afholdt vi et, lidt magert besøgt,glöggarrangement og tænding af den nye juletræskæde i saunaen.
D. 31.12.17afholdt vi igen et meget vellykket nytårstaffel, igen med bobler og kransekage. 
D. 2.2.18 havde Finn arrangeret stegt flæsk m. persillesovs på Als Kro. Dejligt arrangement, tak til Finn for den gode idé.
D. 11.3.18 havde vi igen en dejlig tur til St. Økssø. 
D. 17.3. deltog Annette i et årsmøde for VID (Foreningen af vinterbadere i Danmark) 
I dette forår d. 6.4.18 havde vi et dejligt tapasarrangement i havnens fælleshus. Lene og Anette havde sørget for lækker madog en god sang eller var der to, rigtig hyggeligt. 
Tusind tak til alle, som har lavet arrangementer, store som små, fuldmånebadninger osv, det er dejligt med alle de gode initiativer.
Vi har i det 1½ år der er gået siden sidste generalforsamling afholdt 10 bestyrelsesmøder og nogle småmøder i bl.a. smsoplæring og vurdering af tilbud på vor nye dør.
Så har Margit, Kaja, Lene K og jeg selv været til en 3-5 møder i Det gode Liv, som vi fortsætter samarbejdet med. 
Allerede lagte planer for fremtiden: den nye saunadør har lidt en smule i vinter, den har fået nogle skrammer, som lige skal lappes/males.  Vi ønsker at modernisere hjemmesiden, også nye bænke til saunaen er på ønskelisten, så de kan åbnes og dermed nemmere adgang til rengøring af krogene. Derudover er flere fliser rundt om saunaen og et rækværk også på arbejdslisten.
Vi vil forsøge at arrangere en badetur til Blokhus, til deres mobile sauna på stranden, engang til november.
Alle er velkomne til at byde ind med forslag og også til at lave arrangementer, så skal vi nok bakke op. Intet for stort og intet er for småt. 
Lige en information, Facebook er en udmærket side at kommunikere på, men vi skal lige huske, at ikke alle er på Facebook, faktisk kun halvdelen af vore medlemmer er det. Dermed skal informationer, som vedrører alle medlemmerne sendes ud via Conventus.  Derfor, har et medlem en besked, som skal ud til alle medlemmer, så lav et PDF-dokument og bed en fra bestyrelsen om at sende det ud via Conventus. 
Næste sæson starter med standerhejsning d. 30.9.2018.
Vandhundehilsen
Charlotte
 **Kattegats Vandhunde
Regnskab: Kattegats Vandhunde
Dato: 01-10-2016 - 31-03-2018
Resultatopgørelse
Indtægter
Indtægter
1100 Kontingent -36.600,00
1105 Udlejning sauna medlemmer -6.900,00
1106 Udlejning sauna ikke-medlemmer -1.000,00
1107 Kontingent 16-17 -16.575,00
1108 Ledig konto 0,00
1120 Arrangementer interne 0,00
Øvrige indtægter
1150 El-sponsorer 0,00
1153 Sponsorgaver -7.750,00
1155 Arrangementer ekstern 0,00
Øvrige indtægter i alt -7.750,00
Indtægter i alt -68.825,00
Omkostninger
Lokaleomkostninger
2100 Husleje 1.530,00
2105 Forsikringer 8.573,94
2110 El 15.368,00
2115 Nyanskaffelser 6.522,20
2120 Diverse udgifter 4.475,29
2125 Rep. & vedligeholdelse 17.417,43
2130 Rengøringsartikler 0,00
Lokaleomkostninger Ialt 53.886,86
Øvrige omkostninger
2210 Forplejning m.v. til arrangementer 9.149,12
2220 Udgifter i forb. med brorep. 2.281,44
Øvrige omkostninger i alt 11.430,56
Administrationsomk.
3105 Møder 664,90
3110 Kontorartikler 356,95
Administrationsomk. 1.021,85
Øvrige administrationsomk.
3150 DK-Hostmaster/internet 123 390,00
3155 Hyggematerialer (lys m.m.) 354,10
3160 Gaver, sponsorater m.v. 4.165,00
Øvrige administrationsomk. i alt 4.909,10
Renter & gebyrer
4005 Gebyrer 0,00
4010 Renteindtægter 0,00
4015 Renteudgifter 0,00
Renter & gebyrer i alt 0,00
Afskrivninger
4180 Afskrivning af saunahus 5.527,06
Afskrivninger i alt 5.527,06
Omkostninger i alt 76.775,43
4910 Overført resultat til Balance -7.950,43
Resultat i alt 0,00
Balance
Aktiver
5100 Jutlander Bank 2070862525 54.480,49
5110 Saunahus 116.722,64
5120 Skyldige omkostninger 0,00
Aktiver i alt 171.203,13
5310 Debitorer 0,00
Aktiver i alt 171.203,13
Passiver
Egenkapital
6901 Egenkapital Primo -171.203,13
6905 Årets Resultat 0,00
6910 Egenkapital Ultimo 0,00
Egenkapital i alt -171.203,13
Passiver i alt -171.203,13
Saldo 0,00
 
 
Bestyrelsesmøde i Kattegats Vandhunde
Onsdag d.11. april 2018 hos Kaja.
Til stede var: Charlotte, Allan, Kaja, Annette.
Fraværende: Lone
Inviteret: Poul Lund.
Referat:
1.
Godkendelse af dagsorden og referat
Begge dele godkendt
2.
Formanden beretter om stort og småt
 • Formanden informerer om ”Det gode liv” – bla. vedr. flagallé i byen
 • Angående tovholdere:
Poul fortsætter som tovholder for bro og saunahus.
Lene fortsætter som PR kvinde for Kattegats Vandhunde, opslagstavleansvarlig samt udlejning af sauna (både interne og eksterne arrangementer).
Vi mangler tovholder til fuldmånebadning.
Mht. rengøring påtænkes det at sende rengøringsplan for hele sæsonen ud i nyhedsbrev. Her kan vandhundene skrive sig på. Hvis man efterfølgende bliver forhindret i at gøre rent, finder man selv en afløser.
 • Sæsonstart: Søndag d. 30. september 2018 med standerhejsning.
 • Sæsonafslutning: Søndag d. 28. april 2019.
3.
Kassereren beretter
 • Der er pt. 125 medlemmer.
 • Der er sund økonomi i klubben.
4.
Forberedelse til generalforsamling
 • Charlotte informerer om punkter til formandens beretning.
 • Opgaverne forud for generalforsamling uddelegeres i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen mødes torsdag aften d. 19. april til sidste ”finpudsning” inden generalforsamlingen.
 • Der er indkommet 2 forslag til dagsordenen - det ene til vedtægtsændring.
5.
Aftale ang. rengøringsdag og ”Musik på havnen”
 • Angående rengøringsdagen d. 5. maj:
Vi spørger til generalforsamlingen under evt., om nogen kan deltage.
 • Angående ”Musik på havnen” d. 26. maj:
Kattegats Vandhunde sælger også i år øl. Det nævnes på generalforsamlingen under evt., at der bliver sendt plan ud, hvor man kan skrive sig på.
6.
Evt.
Intet under evt.
Formanden takker for god ro og orden :-)
  
 
Bestyrelsesmøde i Kattegats Vandhunde
Tirsdag d. 6. marts 2018 hos Charlotte.
Ingen afbud.
Referat:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt
3.
Formanden beretter om stort og småt.
 • Der er 122 medlemmer i foreningen nu.
 • Det er ikke muligt at leje saunahus i Blokhus denne sæson, da den er fuldt booket. Derfor venter vi med det arrangement til efteråret i næste sæson.
 • Pernille har arrangeret St. Øksø tur denne sæson. Kaja kontakter Peter Hjulmann angående fremtidige arrangementer.
4.
Påskens saunatider.
Skærtorsdag: kl. 7 - 11 + kl. 18 - 21 (Annette tænder op)
Langfredag: kl. 7 - 11 + kl. 15 - 18
Lørdag: kl. 7 - 11 + kl. 17.30 - 21 (fuldmånebadning)
Påskedag /søndag: kl. 7 - 11 + kl. 15 – 18
2. påskedag/mandag: kl. 7 - 11 (Annette tænder op)
Det undersøges, om vi fremover kan bruge” Future Messenger”, en gratis app, når saunaen skal tændes uden for almindelig åbningstid. Dette for at undgå forglemmelser og fejl, når der skal sendes sms for at tænde sauna.
5.
Planlægning af generalforsamling lørdag d. 21. april 2018 kl. 10.
 • Der skal varsles med dagsorden for generalforsamlingen via Conventus til alle medlemmer af Kattegats Vandhunde senest 3 uger før – senest 31. marts.
 • Endelig planlægning til generalforsamling klares ved næste møde onsdag d. 11. april kl. 19 hos Kaja.
6.
Rengøring.
Der mangler 4 uger på planen for rengøring.
Tovholder kontaktes vedr. seddel, så det bliver mere synligt.
7.
Det gode liv - møde onsdag d. 7/3.
Lene Kold tager mødet for os.
8.
Evt.
 • Annette deltager i årsmøde i ”VID” – Vinterbadeforeninger i Danmark - lørdag d. 17. marts. kl. 10.30 hos Vinterbadeforeningen Isbjørnen i Aalborg.
 • Kattegats Vandhunde skal igen i år sælge øl i baren om lørdagen til ”Musik på havnen”. Dato er lørdag d. 26. maj. Tilmelding hertil kommer senere
 • Efter lidt ”skæld ud” fra formanden til bestyrelsen :-) Takker hun for god ro og orden.
 
Bestyrlesesmøde i Kattegats Vandhunde
Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19 hos Kaja.
Til stede var: Charlotte, Kaja, Allan og Annette.
Afbud fra: Lone
Referat:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt.
3.
Formanden og kasserer beretter
Der er for tiden 117 medlemmer (80 kvinder og 37 mænd)
Dejligt med så mange medlemmer.
4.
Evaluering af julens ekstra åbningstider
Vi er enige om, at det var beklageligt, at vi ikke fik tændt ovnen helt som lovet.
Vi vil bestræbe os på at huske at tænde. Vi vil fremover minde hinanden om at huske at tænde ovnen på aftalte tidspunkter.
5.
Besøg/genbesøg Hobro
Lotte giver besked til Hobro Vinterbadeklub, at de kan komme en tirsdag aften i almindelig åbningstid. Af hensyn til vore egne medlemmer, må der dog max være 4 gæster fra Hobro vinterbadeklub i saunaen ad gangen.
Hobro Vinterbadeklub har igen inviteret os derned. Nærmere følger.
6.
Planlægning af yderligere arrangementer mm. resten af sæsonen.
 • Det undersøges om besøg ved St. Øksø kan lade sig gøre i denne sæson.
 • Der undersøges mulighed for vinterbaderudflugt til Løkken for Kattegats Vandhunde til mobil sauna i foråret.
 • Generalforsamling i Kattegats Vandhunde afholdes lørdag d. 21. april 2018 kl. 10.
 • Sidste saunadag i denne sæson: Søndag d. 29. april 2018.
 • Hovedrengøring lørdag d. 5. maj kl. 9.
7.
Evt.
 • Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. marts kl. 19 hos Lotte.
 • Formanden takker for god ro og orden.
  
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 7.11.2017 hos Charlotte
Ingen afbud.
1.Godkendelse af dagsorden:
 
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2. Formand og kasserer beretter:
P.t. er der 100 betalende medlemmer. Der er brugt ca. 1000 kWh mere i det forgangne år grundet flere åbningstider og mange interne/eksterne arrangementer.
3. Planlægning af julegløgg d. 10.12. kl. 16.00 og nytårstaffel d. 31.12. kl. 8.00 i året 2017.
Charlotte køber ind til julegløgg – vi andre sørger for opvarmning m.v. af æbleskiver og borddækning.
Charlotte har styr på champagnen og Annette på kransekagen.
4. Saunahuset – ny dør evt. males – stopklodser til ristene
Poul har lovet at sætte en ny lille krog på saunadøren, så vi undgår, at den kommer i klemme og laver grimme mærker på vores nye dør. Ligeledes kigger Poul på broen, som jo led noget skade af Ingolf. Så tager vi stilling udfra fra hans rapport.
Vi forsøger, at finde en hensigtsmæssig løsning på problemet omkring løse gulvriste.  Dog appellerer vi til, at man lige tænker over det, og går roligt ind.
5. Evt.
Bestyrelsen har hver fået udleveret en meget blå nøgle til saunahuset.
Facebookgruppen er blevet opdateret, således at kun administrator kan godkende nye medlemmer, således at vi sikrer, at det kun er medlemmer, som er med i gruppen
Bestyrelsesmøde i Kattegats Vandhunde
Fredag d. 12. september 2017 kl. 14 -15.30 hos Allan.
Til stede var, Ellen Charlotte, Allan, Kaja, Lone, Annette.
Referat:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt
3.
Formanden og kasserer beretter
Arbejde med renovering af badebro er vel udført.
Ny solid dør med pumpe, så den ikke smækker op, er isat i saunahuset.
Renovering med nylonskinner på underside af gulvriste foretages snarest muligt af Poul og Allan. Materiale er indkøbt.
4.
Åbningstider (mere ensartede) og ny kode til sæsonstart
Saunatider i den nye sæson:
Mandag: lukket (pga. rengøring)
Tirsdag: 18-21
Onsdag: 7-11, 18-21
Torsdag: lukket (pga. rengøring)
Fredag: 7-11, 15-18
Lørdag: 7-11
Søndag: 7-11, 15-18
5.
Planlægning af standerhejsning og evt. ”event” i forbindelse med ”den nye bro”.
 • Standerhejsning. Lotte byder velkommen og giver senere kort orientering til fremmødte medlemmer om året der gik i badeklubben.
 • ”Event” i forbindelse med den nyrenoverede bro - Bestyrelsen beslutter, at der ikke skal være et specielt arrangement i denne anledning, idet broen ikke ejes af Kattegats Vandhunde.
6.
Tovholderfunktioner
Lene Kold ønsker ikke at fortsætte som tovholder for fulmånebadning. Lone Hjortshøj overtager funktionen.
Det forventes, at øvrige tovholderfunktioner fortsætter i den nye sæson.
7.
Sten med logo
Vi venter med sten med logo indtil videre.
8.
Kalenderopdateringer
Lene Kold lægger fuldmånebadning ind i kalender på hjemmesiden.
Alle fremtidige fællesarrangementer lægges ligeledes ind på kalenderen lige så snart de er planlagt. Forud for fællesarrangementer bliver der fortsat sendt mail ud til medlemmerne.
9.
Evt.
 • Hobro Vinterbadeklub vil gerne invitere Kattegats Vandhunde til deres badeklub. De også gerne komme på besøg her.Lotte tager kontakt til dem efter nytår.
 • Bestyrelsen har vedtaget ændring i ordensregler med nyt punkt 5: ”På grund af brandfare er levende lys ikke tilladt i sauna eller omklædningsrum. Batteri-/Led-lys er tilladt”Der bliver indkøbt Led lys til lanterne + til fyrfadslys.
Ny dato for bestyrelsesmøde: 7. november kl. 18.45 hos Lotte.
Formanden takker for god ro og orden.
 
 
Bestyrelsesmøde i Kattegats Vandhunde
Fredag d. 7. april 2017 kl. 13 – 14.30.
Til stede var: Ellen Charlotte, Allan, Kaja, Annette
Afbud fra: Lone
Referat:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt
3.
Info fra formand og kasserer
Der er 101 medlemmer.
Det har været en succes med de nye åbningstider.
4.
Planlægning af rengøringsdag lørdag d. 5. maj
Vi starter med morgenkaffe og rundstykker kl. 9.00 i kaffestuen.
Bestyrelsen sørger for kaffe, the, brød mm.
Bestyrelsen tager hver især en kande kaffe eller the med.
Annette sørger for mail til medlemmer via conventus angående tilmelding.
I mailen til medlemmerne skal stå, at det drejer sig om hovedrengøring i sauna- og omklædningsrum samt oprydning/rengøring i ”hundehus”.
Annette tjekker op på rengøringsmidler og spørger Brian, om vi må låne højtryksrenser og kaffestuen.
5.
Renovering af badebro (Allan informerer)
Der påtænkes en arbejdsdag engang i foråret med renovering af badebroen/trapper med varighed af 1-2 dage. Der skal bruges 7-10 personer fra badeforeningen, som kan ”tage ved” på arbejdsdagene. Der vil blive sendt mail ang. tilmelding via conventus, når dagen nærmer sig.
6.
Evt.
 • Optænding af vildmarksbad i påsken + sms til sauna
I påsken fordeles optænding af vildmarksbad og sms besked til sauna således:
Torsdag: Allan tænder op i vildmarksbad ca. 4 timer før og sender sms til sauna.
Fredag: Annette tænder op i vildmarksbad ca. 2 timer før.
Lørdag: Lotte tænder op i vildmarksbad ca. 2 timer før og sender sms til sauna.
Søndag: Brian tænder op i vildmarksbad ca. 2 timer før.
Mandag: Lone sender sms til sauna.

”Det gode liv” (Kaja informerer) Kaja og Margit deltog i møde om projekt ”Det gode liv”.
Kaja informerer om status i forb. med det gode liv.
Der lægges i det kommende år op til, at der skal filmes interviews med personer, som fortæller om forskellige aktiviteter, som medvirker til det gode liv i Øster Hurup.
Det er vigtigt, at vi husker at give besked, så der kan komme fotograf og filme, når der er noget der skal med i filmen om det gode liv i Øster Hurup.
 
 • Ny dato for bestyrelsesmøde.
Fredag d. 22. september kl. 14. hos Allan.
 
Bestyrelsesmøde Kattegats Vandhunde d. 7.3.2017 – alle er fremmødte.
1. Sidste mødes referat blev godkendt.
2. Dagsorden godkendt.
3. Jubilæumsfesten var en god aften, der var stor opbakning og vi har fået positiv tilbagemelding. Lækker mad og drikke. Den 24. februar fejrede vi medlem nummer 100 med den sidste flaske fra festen, troede vi, heldigvis havde formanden en ekstra flaske med. Det var et superarrangement, bestyrelsen havde sørget for godt vejr og masser af vand. En rigtig hyggelig dag. Turen til St. Økssø var vellykket med 15 deltagere, en hyggelig dag med lækker mad.
4. Påskens åbningstider fra d. 13. til 17. april 2017: Torsdag 7.00 – 11.00 og 16.00 – 20.00 Fredag 7.00 – 10.00 og 15.00 – 19.00 Lørdag 7.00 – 11.00 og 16.00 – 20.00 Søndag 7.00 – 11.00 og 15.00 - 18.00 Mandag 7.00 – 11.00
5. Vi har haft besøg af Hobro Vinterbadeklub og de ønsker også besøg af os i Hobro. Charlotte kontakter formanden for et genbesøg. Tidspunktet formidles via Conventus med mulighed for tilmelding til besøget. Dog max 10 deltagere.
6. Musik på havnen lørdag 27. maj fra kl. 10.00 – 20.00. Kaja koordinerer via Conventus omkring tilmeldinger til at stå i bar.
7. Der har været møde omkring broens fremtid – broen skal renoveres. Ejerskabet af broen er og bliver fortsat havnens.
Vi påtænker udskiftning af den defekte yderdør til saunaen. Indeværende sæson stopper pr. 30. april – der er aftalt rengøringsdag lørdag d. 6. maj 2017.
Sæsonen starter op igen den 1. oktober 2017. Rundstykker/standerhejsning kl. 9.00 – saunaen er åben fra kl. 7.00. Der bliver sendt mail ud i starten af september. Kaja kontakter Jesper Thygesen for 2. kode til saunaovnen med tænding over 3 timer.
Næste møde bliver fredag d. 7. april kl. 13.30 hos Charlotte.
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 16/01-2017.
Til stede var: Ellen Charlotte Petersen, Allan Bach, Kaja W. Jeppesen, Lone Hjortshøj, Annette Mortensen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelse fra formanden og kassereren.
Formanden har været til møde i Jutlander bank ang. sponsorat.
Sponsoraftale er fornyet for 2 år. Kasserer fremsender faktura.
Formanden informerer ang. gavefonden. Vi skal huske at søge hos gavefonden, når vi har brug for det.
Vi har fået nyt sauna ur af Jutlander bank. Allan opbevarer det ”gamle”.
Vi har på nuværende tidspunkt 97 medlemmer i Kattegats Vandhunde.
4. Besøg af vinterbadeklubben fra Hobro
Formand informerer om besøg af Hobro vinterbadeklub d. 17/01-17. Lotte tager imod klubben.
5. 5-års jubilæum. Planlægning og invitation.
5 års jubilæum d. 11/02-17 afholdes i forbindelse med fuldmånebadning.
Sauna vil være varm fra 16-21.30.
Arrangement i fælleshuset m. lettere traktement starter kl. 18.
Kaja sender invitation med tilmelding ud til alle medlemmerne via conventus i uge 3.
Lotte forhører sig ang. mad og drikkevarer til arrangementet.
Kaja, Lene og Annette finder ud af borddækning. Allan har hvide duge dertil.
Vi hjælpes ad med oprydning og rengøring i fælleshuset efter arrangementet.
6. St. Øksø arrangement.
Kaja sender invitation ud via conventus.
7. Arrangement i påsken? Vildmarksbad? Andre ideer?
Vi lodder stemningen i saunaen omkring vildmarksbad eller andet indtil næste bestyrelsesmøde.
8. Ændring i åbningstider?
Det er besluttet, at ændre åbningstiderne i saunaen.
Ændringer vil da være:
Fredag morgen: 7-10.
Tirsdag aften: 18-20
Onsdag morgen: 7-11.
OBS! Ændringerne er ikke trådt i kraft endnu. Der sendes besked via conventus til medlemmerne samt på hjemmesiden, når ændringerne træder i kraft.
Kaja kontakter elektriker angående ændringer i åbningstiderne.
9. Regnskabsår: ½ eller 1½år? + bestyrelsens valgperiode som følge af vedtægtsændringerne d. 29/11-16.
Som følge af vedtægtsændringerne § 4 og § 9 løber indeværende regnskab fra 1/10-16 til 31/3-18.
Valgperiode for bestyrelsen: Ellen Charlotte og Lone er valgt for 1½ år. Kaja, Allan og Annette er valgt for 2½ år.
10. Fuldmånearrangementer – forslag fra medlem om at have åbnet i sauna, når månen står op.
Ved fremtidige fuldmånebadninger er saunaen varm fra 18-21.30.
Ønsker til ændringer i denne forbindelse kan evt. efterkommes ved henvendelse til bestyrelsen.
11. Evt.
Finn anmoder om forlængerledning til juletræ, da han indtil nu har brugt sin egen. Dette imødekommes. Kaja sørger for at købe en ny.
Det besluttes at lave en tilføjelse til ordensregler, så der vil være et nyt punkt med nr. 4 med pålydende: ”Der kan ikke reserveres plads i saunaen , så man tager også håndklædet med sig, når man går ud for at bade”.
Dato for nyt møde: Tirsdag d. 7/3-17 kl. 19 hos Kaja.
Formanden takker for god ro og orden.
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 29.11.2016
Til stede: Ellen Charlotte Petersen, Lene Kold, Kaja W. Jeppesen, Allan Bach, Lone Hjortshøj, Annette Mortensen.
Der er ingen dagsorden for dette møde.
Det er besluttet, at vi skal have dankort og MobilePay i bestyrelsen.
Lene Kold oplyser, at Jutlander Bank, som er vores hovedsponsor, ønsker et lille møde, hvor de får hilst på vores nye formand.
Charlotte og Lene deltager i mødet.
Sms tænd- og slukfunktion til saunaovnen ventes i nær fremtid.
To bestyrelsesmedlemmer samt tovholderen for interne/eksterne arrangementer og fuldmånebadning skal kunne gøre brug af funktionen.
 
Saunavinduet vil blive ordnet snarest muligt, så det ikke trækker ind.
 
Vi fik drøftet Julearrangement og nytårstaffel.
Tovholdere til julearrangement er Allan, Charlotte og Annette.
Tovholdere til Nytårstaffel er Charlotte og Annette.
 
Vi har på tiden 93 medlemmer i foreningen.
Vi har planlagt saunaåbningstiderne for julen.
(Se nyhedsbrev)
 
Dato for næste bestyrelsesmøde er 16/1-2017.
 
  
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kattegats Vandhunde d. 29.11.2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægterne, §4 og §9
3. Evt.
 1. Valg af dirigent
Ellen Charlotte Petersen er dirigent.
 1. Ændring af vedtægterne, §4 og §9
Der afholdes afstemning vedrørende ændring af §4 og §9 i vedtægterne .
Ændringerne vedtages enstemmigt.
 1. Evt.
Margit foreslår at lave en seddel med regler og praktiske informationer til brug ved ekstern leje af sauna.
 
Generalforsamling Kattegats Vandhunde d. 29. oktober 2016, kl. 10 i Havnens Fælleshus
Konstitueret formand Anders Hansen bød generalforsamlingen velkommen og takkede for det store fremmøde, og takkede ligeledes de, som havde hjulpet til med kaffen.
Valg af dirigent: Valgt blev Anette Gade - generalforsamlingen konstateret lovligt indvarslet.
Referent: Kaja W. Jeppesen
 1. Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet blev flot fremlagt af Lene Nielsen, og viser et overskud på kr. 206,03.
Der er pt 83 medlemmer. Ud af de 83 medlemmer er 17 nye + 1 på vej.  22 medlemmer fra sidste år har ikke indbetalt i år og er derfor pt ikke medlem af foreningen.
Regnskabet er revideret og blev godkendt af generalforsamlingen.
 1. Formandens beretning:   
Formanden takkede Lene for den fine fremlæggelse af regnskabet.
En opsummering af, hvad der er foregået i foreningen den forgange sæson:
 • 3. oktober standerhejsning, hvor mange var mødt op til kaffe og rundstykker.
 • Adventsarrangement med Gløgg, et rigtig hyggeligt arrangement
 • Nytårstaffel med pænt fremmøde
 • 7. januar havde Finn og Poul arrangeret badning og efterfølgende stegt flæsk på Als Kro. Der blev hurtigt fuldtegnet.
 • 7. februar skulle der have været besøg af Søens folk – men ingen mødte op. Der skal findes en løsning, så dette ikke gentager sig.
 • 28. februar var Kattegats Vandhunde på besøg hos Søens Folk
 • I påsken var der et stort vildmarksbad, rigtig hyggeligt og velbesøgt. 
 • 28. maj var der Musik på havnen, samt havnens 80 års jubilæum, her hjalp bestyrelsen med servering af kaffe og rundstykker, der blev smurt 300 rundstykker og der var 2 tilovers. Medlemmerne hjalp med at passe ølvognen hele dagen.
 • 4.-5. juli hjalp foreningen med at sælge øl i ølvognen ved TV2 på Tour. Arrangementet var flyttet til bådpladsen på havnen, da pladsen ved turistkontoret var blevet for lille.
 • 21. oktober var der Open by Night i ØH – en meget kold aften og med stort set tomme gader, undtagen på havnen, hvor der var stuvende fuldt. Stor succes.
 • Måneskinsbadningerne har været arrangeret af medlemmerne og har haft forskelligt indhold, tak for det.
Margit trådte tilbage som formand for foreningen af personlige årsager.  Stor tak til hende for den tid hun var i bestyrelsen. Margit er heldigvis stadig vandhund.
Facebookgruppen kører helt super, den bliver flittigt brugt. Fra bestyrelsens side opfordres til, at hvis der sættes et bredere arrangement på facebook, så meddeler man det til bestyrelsen, så det kan komme på hjemmesiden også. Ikke alle er på facebook.
Finn stopper som tovholder for interne arrangementer, stor tak til ham.
Lene Nielsen stopper som tovholder for eksterne arrangementer, også stor tak til hende.
Anders Hansen stopper som tovholder for saunahuset.
Farmor-Lilly stopper som tovholder for rengøring, hun har udført et kæmpestort stykke arbejde og kæmpestor tak til hende.
Hele bestyrelsen stopper og stor tak til den. 
Der kan muligvis linkes fra facebook til hjemmeside.  Det bør undersøges.  Det er en opgave for den nye bestyrelse.
Forslag til fuldmånebadninger :  åben sauna til hver fuldmåne, tages op af den nye bestyrelse. Der hænger fuldmånekalender i saunaen, som kan følges.
Tak til formanden for en god beretning
 1. Indkomne forslag:
Finn har foreslået en vedtægtsændring, således at bestyrelsen fremover består af 3-5 personer, og sådan at opgaver uddelegeres til ”udvalg”, skulle det knibe med at finde medlemmer. Ordlyd blev ændret til 3 eller 5 personer for at undgå stemmelighed. Dog blev forslaget nedstemt.
Poul har foreslået en ændring af tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Det skulle give bestyrelsen tid til planlægning af den kommende sæson. Det vil naturligt også medføre en ændring af regnskabsåret, således at dette følger kalenderåret. Der kan om nødvendigt holdes et orienteringsmøde i starten af sæsonen. Dette kræver ændring af §9. 
Det blev med overvældende flertal besluttet, at §9 skal ændres. Det bliver op til den nye bestyrelse, at foreslå endelig ordlyd og hvorvidt regnskabsår første gang skal være på 6 mdr. eller 1½ år.
Den nye bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at dato for generalforsamlingen skal ændres samt ny periode for regnskabsåret, da sidstnævnte punkt ikke kan vedtages i dag, da det ikke rettidigt er bragt op som forslag.
Lene har foreslået elektronisk tænd- og slukkort til saunaen.   Det er en opgave for den nye bestyrelse at finde pris og beslutte.
Udpege/vælge tovholder for opslagstavle og tovholder til pressekontakt i samarbejde med bestyrelsen.   Lene Kold er valgt som tovholder til dette. 
Poul har foreslået, at åbningstiderne for denne vinter er de samme som sidste år. De står på hjemmesiden og er opslået i saunaen.
Poul spørger, hvorfor foreningen ikke er med i projekt ”Det gode liv i Øster Hurup” som omfatter en film om Øster Hurup og adgang til PR i form af en artikel udarbejdet af en journalist.
Allan Krone forklarer, hvorfor der blev sagt nej – nej til finansiering – begrundelse for beslutningen. Tror ikke på markedsføringsværdien. Tror på at events har markedsføringsværdi.  Begrundelse også, at medlemmerne kommer udenbys fra og ingen interesse har for Øster Hurup.  Jutlander Banks sponsorstøtte skal ikke gå til en film. Bestyrelsen synes det er mærkeligt, at Mariagerfjord Kommune ikke er med og ligeledes at Visit Nordjylland ikke er med.
Generalforsamlingen mente, at bestyrelsen skulle have meldt holdningen ud og at, det skulle have været ført til referat.  Medlemmerne mener, at det er vigtigt at synliggøre sig i lokalområdet. Bestyrelsen vil gerne deltage i aktiviteterne i området.  Lene Kold fremlægger, hvad hun hørte på mødet omkring ”Øster Hurup-projektet”.  Der skulle gives bidrag til fællesprojekt.  
Såfremt der ligger et oplæg til projektet gives der udtryk for, at medlemmerne er positive overfor projektet og gerne vil deltage.
Det blev besluttet, at Kattegats Vandhunde skal deltage i projektet ”Det gode liv i Øster Hurup”. Den nye bestyrelse undersøger om det overhovedet er muligt på nuværende tidspunkt.
Valg af bestyrelse
Den samlede bestyrelse går af. 
Forslag til ny bestyrelse:
Lone Hjortshøj, Annette Mortensen, Charlotte Petersen, Allan Back, Kaja Jeppesen. 
De foreslåede er valgt.
De nye medlemmer er valgt for henholdsvis 1 eller 2 år. Bestyrelsen finder selv ud af, hvem der sidder hvor længe.
Valg af suppleant : Lene Kold
Valg af 1 intern revisor + revisorsuppleant: Jørn Jacobsen er revisor og Tina Christensen er suppleant
Evt.
Else foreslår, at åbningstiderne forlænges med en måned + fredag formiddag.
Anette Bagge foreslår en sten med logo foran saunaen.
Eventuel tovholder til sauna, fuldmånebadning, rengøring samt øvrige arrangementer. Margit er et emne til interne og eksterne arrangementer. Charlotte overtager koordinering af rengøring.
Poul er fortsat tovholder på trapperne og nu også huset. 
 
d. 5-11-2016
Konstituerende bestyrelsesmøde i ”Kattegats Vandhunde”
Til stede: Ellen Charlotte Petersen, Lene Kold, Kaja W. Jeppesen, Allan Bach, Annette Mortensen
Afbud: Lone Hjortshøj.
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:
 1. Formand: Ellen Charlotte Petersen
 2. Næstformand: Allan Bach
 3. Kasserer: Kaja W. Jeppesen
 4. Sekretær: Annette Mortensen
 5. Menigt medlem: Lone Hjortshøj
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling d. 29/11-2016 med eneste punkt på dagsorden angående vedtægtsændring af § 4 og § 9: at dato for generalforsamling skal ændres samt ny periode for regnskabsåret.
Vedr. ”logo”-sten til Kattegats Vandhunde: Lizzie Zeidler har sagt ja til at male stenen.
Poul Lund og Allan Bach vil gerne deltage i møde om badebroens fremtid.
Formanden ønsker at afgive tovholderfunktion med rengøring til anden side.
Der er kommet forslag til ændring af åbningstider. Det drøftes, men ingen beslutning endnu.
Det blev vedtaget, at foreningen køber tænd- og slukfunktion, som aktiveres via sms, til saunaovnen. 
Projekt ”Det gode liv” har givet grønt lys for Kattegats Vandhunde til at kunne deltage. Vi er nu en del af ”Det gode liv” i Øster Hurup.
Bestyrelsen har vedtaget, at der fremover er tændt i sauna til hver fuldmåne fra kl. 18 – 21.30.
Arrangementer
 • 11. december 2016: Julearrangement med gløgg + æbleskiver
 • 31. december 2016 kl. 8.00: Nytårstaffel
 • 11. februar 2017: 5 - års jubilæumsarrangement i forbindelse med fuldmånebadning
 
Konstitueret Formand Anders og dirigent Anette afsluttede generalforsamlingen i god ro og orden, og med smil på læben.
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 13. oktober 2016
Fraværende: Allan og Anette
 
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 
2. Godkendelse af referat
Godkendt
 
3. Evaluering af standerhejsning
Flot vejr og mange Vandhunde - både nye og gamle. Sang, rundstykker og varm kaffe.
Det tegner til en god badesæson.
 
4. Generalforsamling
Det praktiske omkring generalforsamlingen blev aftalt.
Bestyrelsen mødes kl 9.15.
 
5. Godkendelse af regnskabet 15/16
Regnskabet gennemgået og godkendt.
Der er et overskud på 206,03 kr.
Der var 88 medlemmer i regnskabsåret.
 
6. Indkomne forslag til generalforsamling
Der er indkommet et forslag fra et medlem. Anders kontakter medlemmet.
Endelig dagsorden udsendes snarest.
 
7. Evt.
Der mangler frivillige til Open By Night fredag den 21. oktober.
Kalenderen på hjemmesiden fungerer ikke (virus), indtil videre er arrangementer at se under nyheder.
 
Bestyrelsesmøde
Torsdag den 15. september kl. 16.30. – 18.30.
 
Referat:
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat
Godkendt
3.
Ny kode
Der blev aftalt ny kode for den kommende
sæson. Koden meldes ud til medlemmet ved registrering af betaling. Anders
ændrer koden inden den 1. oktober.
4.
Åbningstider
Bestyrelsen fastholder nuværende
åbningstider
5.
Kontingent for sæson 16/17
Bestyrelsen fastholder det nuværende
kontingent på 300 kr. for sæsonen 2016/2017
6.
Nyhedsbrev
Der udsendes nyhedsbrev vedrørende blandt
andet standerhejsning og betaling. Det
udsendes i denne uge.
7.
Standerhejsning
Der er standerhejsning lørdag den 1.
oktober kl. 8.00.
Saunaen er varm fra kl. 7.00. og der er
kaffe og rundstykker kl. 8.00.
8.
Klargøring af sauna
I kommende nyhedsbrev efterlyses frivillige
medlemmer til at klargøre saunaen inden den 1. oktober.
9.
Regnskab
Regnskabet blev gennemgået. Der mangler
faktura på blandt andet el forbrug i denne sæson.
Saldoen er d.d. 56.445,86 kr.
10. Open By Night i efterårsferien
Vi har fået en henvendelse om deltagelse i
Open By Night fredag den 21. oktober fra kl. 18 – 21.
Vi deltager selvfølgelig gerne med åbent
hus for interesserede.
I den forbindelse efterlyses frivillige
medlemmer til at tage imod evt. gæster (næste nyhedsbrev)
11.
Generalforsamling
Generalforsamling er lørdag den 29. oktober
kl. 10.00. i Havnens Fælleshus. Indkaldelse udsendes snarrest.
12.
Evt.
Næste bestyrelsesmøde den 13. oktober kl. 19.00. hos
Kisser
Bestyrelsesmøde d. 14.4.2016
Dagsorden godkendt
Referatet godkendt
Påsken gav mange positive tilbagemeldinger, men vi overvejer at lave vildmarksbad på et andet tidspunkt evt. ved en fuldmånebadning.
Slutrengøring er der frivillige? Meld tilbage til Margit
Generalforsamling bliver d 29.10.2016 kl 10
Første åbningsdag 1.10.2016
TV2 på tur bliver større så det rykker ud på havnen i større grad end sidste år. Der bliver sendt mail rundt
Musik på havnen. Bestyrelsen hjælper med morgenkaffen.
Vi snakker om hvordan sæsonen har været, der har været en del blæst, der nok har begrænset besøgene.
Kassebeholdning d.d. 53.440,36kr
 
Bestyrelsesmøde d. 2.3.2016
Dagsorden godkendt
Referat godkendt
Åbningstider i påsken
Torsdag 18 – 21 arrangement med vildmarksbad
Fredag 15-19
Lørdag 7 – 11 + 15-18
Søndag 7-11 + 15-18
Lørdag og søndag bliver der som udgangspunkt fyret i vildmarksbadet om eftermiddagen.
Mandag 7-11
Margit og Anders finder hjælpere til vildmarksbad
Der hentes ting i Jutlanderbank
Brænde får Anders styr på
Opsætning af vildmarksbad onsdag Anders finder hjælpere og låner pumpe af Poul
Lene sørger for indkøb af div snack til fuldmånebadning
Reng af kaffestue klarer Anders
Onsdag d 9.3 møde i foreninger Ø. Hurup Handel Lene deltager
Fælleskalender??? Ikke aktuelt
Generalforsamling på Ø. Hurup havn Margit deltager
Musik på havnen d 28.5 Bestyrelsen hjælper med morgenkaffe det klares af Anders, Lene og Margit
Tv 2 på Tour - vi hjælper med øl baren
Sidste saunadag søndag d 24.4.
Kassebeholdningen er 56.880,96kr
Der er 87 medlemmer
Ordensregler: se bilag
Punkter til næste møde
Dato for generalforsamling
Dato for rengøring.
 
 
Bestyrelsesmøde d. 2.3.2016
Dagsorden godkendt
Referat godkendt
Åbningstider i påsken
Torsdag 18 – 21 arrangement med vildmarksbad
Fredag 15-19
Lørdag 7 – 11 + 15-18
Søndag 7-11 + 15-18
Lørdag og søndag bliver der som udgangspunkt fyret i vildmarksbadet om eftermiddagen.
Mandag 7-11
Margit og Anders finder hjælpere til vildmarksbad
Der hentes ting i Jutlanderbank
Brænde får Anders styr på
Opsætning af vildmarksbad onsdag Anders finder hjælpere og låner pumpe af Poul
Lene sørger for indkøb af div snack til fuldmånebadning
Reng af kaffestue klarer Anders
Onsdag d 9.3 møde i foreninger Ø. Hurup Handel Lene deltager
Fælleskalender??? Ikke aktuelt
Generalforsamling på Ø. Hurup havn Margit deltager
Musik på havnen d 28.5 Bestyrelsen hjælper med morgenkaffe det klares af Anders, Lene og Margit
Tv 2 på Tour - vi hjælper med øl baren
Sidste saunadag søndag d 24.4.
Kassebeholdningen er 56.880,96kr
Der er 87 medlemmer
Ordensregler: se bilag
Punkter til næste møde
Dato for generalforsamling
Dato for rengøring.
 
 
 Bestyrelsesmøde D 13.1.2016

Fraværende: Anders Hansen 

Margit arbejder videre med vildmarksbad - forsikringer - brænde mm.
Søger frivillige i nyhedsbrev.

Der laves fuldmånearrangement skærtorsdag 

Vi er på 82 medlemmer

Der er 55.357,71 kr på kontoen 

Rengøring der er skrevet folk på indtil vinterferien 

Bestyrelsen flytter fuldmånen i påsken sådan, at der bliver arrangement skærtorsdag som bestyrelsen står for.
 
  Bestyrelsesmøde d 25.11.2015

Referat godkendt

Dagsorden godkendt

Der er modtaget forslag om at montere en knap der kan nulstille døren, sådan at den står åben når der bades. Dette drøftes og der er enighed om at så står der åbent ind til tøj og værdier så vi vedtager at det ikke er nu det vedtages.

Medlemssystemet er opdateret vi er 79 medlemmer 

Saldo på bankkonto er 57334,08 kr

Der er 10 interne arrangementer 

Åbningstider i julen der laves opslag i saunaen og det sættes på hjemmesiden 

Åbningtider 2015/16 det forsøges at udvide åbningstid onsdag fra 6-11 og fredag fra 15-19

Der kommer opslag i sauna og på hjemmeside når det træder i kraft

Vi holder fortsat badefri mandag og torsdag det er rengøringsdage

Adventsarrangement juletræet bliver sat op 1 søndag i advent dette klarer Finn Mikkelsen 

Der er lavet arrangement d 7.1 med badning og stegt flæsk (Finn Mikkelsen) kommer som nyhedsbrev 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 28.10.2015

Referat
Dagsorden godkendt
 1. Medlemmer fra den "gamle" bestyrelse godkendte referat
   
 2. Bestyrelsen blev som følger

  Formand: Margit Lund

  Næstformand: Anders Hansen 

  Kasserer: Lene Nielsen 

  Sekretær: Kirsten Jensen 

  Medlem: Allan Krone
   
  4. Det besluttes at det er Margit Lund der er på valg i 2016
   
  5. Punkter til næste møde:

  Opdatering af medlemssystemet

  Simkort / sauna

  Åbningstider i julen 

  Åbningstider 2015/2016

  Adventsarrangement

  Søge fonde

  Nye tiltag

  Rengøring 

  Nytårstaffel
 
Referat af generalforsamling i Kattegats Vandhunde d. 24.10.2015
Afgående formand Anette Bagge indledte generalforsamlingen med at byde alle seje vandhunde hjertelig velkommen. Dernæst pegede formanden på Anette Gade som dirigent, som blev godkendt af generalforsamlingen.
Anette Gade indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der dermed kunne fortsættes med formandens beretning.
2. formandens beretning
Formanden indledte beretningen med en stor tak til Lene Kold, som desværre, p.g.a. sygdom sidste år, måtte afgå som formand. Anette bragte en hilsen og tak fra hende for den store opbakning hun har haft og et ønske om en god generalforsamling, i hilsenen oplyser Lene Kold, at Vandhundene er udvalgt blandt 30 LAG-projekter, som et projekt der gør en forskel. Hvor foreningen og tilflytteren Lene roses for det flotte resultat. Der ligger eksemplarer af inspirationshæftet i saunaen, så alle kan læse på side 14, hvad der ligger til grund for nomineringen. Lene oplyser, at det har været spændende at være med i opstart de første år i klubben, og at hun er ked af at måtte trække sig som formand. Dog lover hun, at vi ser hende i Kattegats bølger.
Foreningen Kattegats Vandhunde skylder Lene en stor tak for, at foreningen overhovedet er opstået og derfor kan blive nomineret til sådan en flot titel.
Formanden oplyste også, at Pia Mikkelsen også, desværre, af personlige årsager, er trådt tilbage som kasserer.
Sæsonen har, udover almindelig vinterbadning, også budt på fuldmånebadning og ekstra jule- og påskeåbningstider, hvor saunaen har været flittigt brugt af både medlemmer og ikke-medlemmer.
Af nyerhvervelser har klubben fået ny ovn og nogle meget flotte knager til broen og på saunavæggen ud mod havet. Doneret af vandhund Allan Bach. Klubben har også fået et flot smedejernsjuletræ og lyskæde.
Rent pressemæssigt er klubben ret godt med, vi nævnes ofte på Østkysten, Fjordavisen og Hadsund Folkeblad, Nordjyske og Randers Amtsavis, som beskrev standerhejsning, ny ovn og et interview med vandhundene AB – (Anette Bagge).
Der var i marts arrangeret fællestur til St. Økssø med Finn og Poul som tovholdere. Der var frokost i Top Karens hus i Rebild. Vi håber på flere udvekslinger med Søens Folk. Igen i år tog klubben en tjans i ølvognen i forbindelse med TV2 på Tour i ØH i juli måned. Klubben havde også ekstra åbent i forbindelse med Open By Night i ØH, det var en kæmpesucces og giver måske nye medlemmer.
Tak til alle tovholdere, som er en vigtig del af en lille forening, og en årsag til det lave kontingent.
Farmor Lilly: rengøring
Finn og Lene: udlejning af sauna
Brian og Poul: pasning og vedl. af broens trapper
Anders: pasning og vedligeholdelse af sauna
Formanden beklagede manglen på oplevelser i klubben på det seneste, men årsagen er, at bestyrelsen skrumpede gevaldigt ind, da Lene og Pia måtte gå ud. En ekstraordinær generalforsamling var på tale, men de resterende medlemmer besluttede at tage slæbet og få det til at køre på bedste beskub. Heldigvis har både Lene og Pia været der til at besvare spørgsmål, når det brændte på. Tak for det til begge.
Hermed slutter formandens beretning med et ønske om en ny skøn sæson.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Konstitueret kasserer Lene Nielsen fremlagde klubbens regnskab, som i regnskabsåret 2014/15 har givet et underskud på kr. 11.409,00. Dette skyldes den nyanskaffede saunaovn til kr. 11.774,00 og et besøg af låsesmeden på posten rep. og vedl. til kr. 4.990,00. Bestyrelsen ser sig dog ikke nødsaget til at hæve kontingentet af den grund.
Der er 75 medlemmer i indeværende sæson. Anette Bagge kunne oplyse, at en elomkostning på kr. 12.000,00 dækkes af 40 medlemmer.
Regnskabet og formandsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Drøftelse af saunaens åbningstider henlægges til punkt 7. Evt.
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Anette Bagge ønsker at stoppe, Anders Hansen ønsker at fortsætte.
Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer: Margit Lund, Allan Krone og Kisser Jensen. Alle tre blev valgt til bestyrelsen. En af de valgte bliver i.h.t. vedtægterne dog kun valgt for et år, og hvem af de nyvalgte det skal være, beslutter den nye bestyrelse. Som suppleant til bestyrelsen foreslås Anette Gade, da Lasse ikke ønsker genvalg. Anette Gade er valgt.
6. Valg af revisor og suppleant til bestyrelsen.
Tina Christensen og Jørgen Jacobsen vil gerne fortsætte som revisor og suppleant og blev genvalgt.
7. Saunaens åbningstider og eventuelt.
Der er indkommet 3 forslag. Et forslag går på længere åbningstid onsdag morgen. En anden ønsker åben mandag og torsdag aften og længere åbningstid fredag aften – mandag og torsdag er rengøringsdag, så det duer ikke rigtigt. En anden grund er også, at saunaovnen, med de nuværende åbningstider, på mandage og torsdage ikke har været tændt og dermed er der intet varmespild. Beslutningen om forslagene til evt. forlængelse fredag aften og onsdag morgen tages af bestyrelsen.
Et medlem fortalte, at der sidste lørdag morgen var store bølger. Trappe er dermed livsfarlig, medlemmet oplyste dog ikke, om medlemmet var alene ude, da dette ifølge vores ordensregler ikke er tilladt. Poul Lund oplyser, at der er taget initiativ til, at trappen renoveres og rengøres. Trappen er dog ikke vandhundenes – det er havnens ejendom. Forskellige tiltag for at gøre trapperne mere brugervenlige var oppe at vende, så nu må vi se, hvad det ender med.
Der blev stillet spørgsmål omkring gaver i bestyrelsesregi fra generalforsamlingen. Det er besluttet, at bestyrelsen ikke giver gaver, men gerne tager imod frivilligt arbejde. Dermed bliver ingen glemt. Lene Kold er foreslået som æresmedlem – dette bestemmes af bestyrelsen, men dog er hun en blomst værd. Der blev fremsat forslag om, at æresmedlemmer udnævnes ved jubilæer. Dette besluttes af bestyrelsen.
Formanden efterlyste ideer til nye tiltag/udflugter: Hanne foreslår Skallerup Klit’s saunagus, som en udflugtstur. Skansebadet foreslås også vedr. saunagus, og Skagens vinterbadefestival.
Den nye bestyrelse vil udarbejde og rundsende et nyhedsbrev omkring, hvad man gør, f.eks. hvis låsen i saunadøren går i baglås, som det skete i sidste sæson. Hvor man skal henvende sig og til hvem, mv.
Generalforsamling blev afsluttet i god ro og orden.
 
Kattegats Vandhunde

Referat af bestyrelsesmøde den 19. oktober
 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Godkendelse af referat
  Godkendt
 3. Godkendelse af regnskabet 2014/2015
  Kassereren gennemgik årsregnskabet. Resultatet er et underskud på 11.408,91 kr. Det kan forklares i indkøb af ny sauna og låsesmed til låsen i saunaen. Resultatet foreslås overført til balancen. Egenkapital på i alt 178.947,53 kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet. 

  Der er pr dags dato 74 medlemmer.
 4. Generalforsamlingen
  Der uddeles dagsorden og regnskab på generalforsamlingen. Lene udsender en reminder til medlemmerne via Conventus.
 5. Evaluering af Open By Night
  Bestyrelsen blev kontaktet I forbindelse med et åbent hus arrangement fredag aften. Det var en succes, der var gæster i saunahuset hele aftenen.
 6. Punkter til næste møde
  Konstituering, evaluering af generalforsamlingen, fuldmånebadning, sponsor, trappe m.m., simkort, hjemmeside, åbningstider i julen, rengøring, Facebook, interne- og eksterne arrangementer og opslagstavlen
 7. Evt.
 
Kattegats Vandhunde

Referat til bestyrelsesmøde mandag d. 21. september 2015 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden og kassereren

Kommunen tilbyder kursus i Conventus. Evt. deltagelse i kurser tages op af den nye bestyrelse.

Saldoen er pr dagsdato 38.004,09 kr.

4. Simkort

Punktet tages op på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

5. Ny kode

Den nye kode sendes ud til medlemmerne efter registrering af betaling.

6. Åbningstider

De nuværende åbningstider fastholdes, såfremt medlemstallet er status quo.

Anders sørger for opstart og kontrol af ovnen til den 1. oktober.

7. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastsættes til 300 kr. for sæsonen 2015/2016.

8. Generalforsamling

Lene udsender indkaldelse til generalforsamling.

Bestyrelsen mødes kl. 9.00.

9. Standerhejsning

Lørdag den 3. oktober kl. 8.00.

Bestyrelsen mødes kl. 7.45.

Flag – Annette

10. Brev om betaling m.m.

Lene udsender nyhedsbrev om betaling af ny sæson, standerhejsning m.m. snarrest.

11. Rengøring inden sæsonstart

Annette sørger for at saunaen er sæsonklar

Lene står for rengøring i uge 41

12. Afslutning af regnskab

Lene afslutter regnskabet med hjælp fra Pia.

13. Evaluering af vagt på TV2 på Tour

Mange medlemmer meldte sig som frivillige. Stor tak til medlemmerne.

14. Nyt møde

Mandag den 19. oktober. Kl. 18.30. hos Annette.

15. Punkter til næste møde

Opslagstavlen på saunahuset, generalforsamlingen, rengøring, flag, regnskab.

16. Evt.
 
Kattegats Vandhunde

Referat til bestyrelsesmøde onsdag den 8. april kl. 18.30. – 20.00.
 1. Godkendelse af dagsorden

  Godkendt
 2. Godkendelse af referat

  Godkendt
 3. Meddelelser
 4. Sæson afslutning fredag den 10. april

  Opgaver uddelt. Vi er værter med vin/øl og snack fra 15 – 18.
 5. Rengøring lørdag den 11. april

  Opgaver uddelt. Vi mødes kl. 9.00.
 6. Revidering af hjemmesiden

  Revidering er foretaget
 7. Generalforsamling

  Lørdag den 24. oktober kl. 10.00. i Havnens Fælleshus. Anette kontakter formanden og reserverer huset.
 8. Næste møde og punkter til næste møde

  Mandag den 21. september kl. 18.30. hos Lene. Punkter til mødet simkort, nyhedsbrev, generalforsamling, medlemmers gæster, åbningstider, rengøring og standerhejsning.
 9. Evt.
 Kattegats Vandhunde
 
Referat til bestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2015 kl. 18.30. – 20.00.
 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
 1. Godkendelse af referat.
Godkendt
 1. Meddelelser.
EnergiNord har skrevet til foreningen og aftalen er opsagt, idet der ikke er tilmeldt min. 30 husstande.
Pia Mikkelsen stopper af private årsager i bestyrelsen.
Formand Lene Kold stopper på grund af sygdom i bestyrelsen.
Bestyrelsen har kontaktet Lasse Kristensen.
Bestyrelsen fortsætter indtil næste generalforsamling med konstitueret formand Anette Bagge og konstitueret kasserer Lene Nielsen. Anders Hansen og Lasse Kristensen er menige medlemmer.
 1. St. Økssø arrangement.
Der er fællestur til St. Økssø lørdag den 14. marts. Finn og Poul er tovholdere.
Søens Folk kommer på besøg lørdag den 21. marts kl. 11.00. – 14.00.
 1. Sæsonafslutning
 2. Fredag den 10. april er sidste åbningsdag.
Rengøring af saunaen. Der mangler medlemmer til at melde sig til rengøringen. Der laves et opslag til hjemmesiden og til saunaen
 
 1. Evaluering af nytårsarrangementet.
Det var en stor succes og det skal fremadrettet være en tradition.
 
 1. Næste møde og punkter til næste møde.
Revidering af hjemmesiden, simkort og medlemmers gæster.
 
 1. Evt.
 
Kattegats Vandhunde

Referat til bestyrelsesmøde mandag den 26.januar 2015 kl.18.30 – kl. 20.00 
 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 1. Godkendelse af referat
Godkendt
 1. Meddelelser fra formanden og kassereren
Der er indkøbt en ny saunaovn. Lene Kold har en nøgle til saunaen, såfremt kodelåsen ikke fungerer. Der har været en artikel i Randers Amtsavis.

Saldoen er pr. dags dato 57.004,64 kr. Der er 94 medlemmer.
 1. Sim-kort til ovn (tænding af ovn hjemmefra) + ovn-temperatur.
Der købes et sim-kort til automatisk tænding af ovnen. Der er fundet den rette ovntemperatur og den fungerer perfekt. 
 1. Facebook-gruppe – ”Kattegats Vandhunde”
Der er oprettet en Facebook – gruppe. Der kan fungere som et fælles forum. Alle medlemmer er meget velkomne til at bruge siden.
 1. St. Økssø-tur
Bestyrelsen er ikke kommet videre med et St. Økssø arrangement. Der gøres stadigvæk et forsøg på at få arrangeret en tur i denne sæson. 
 1. Ordensregler revideres 
I punkt 5 slettes ”pr. sæson”.
 1. Ændring af fordeling af ansvarsområder (bl.a. indmeldelser/kode-udsending) 
Ansvarsområderne blev drøftet og tages op på første møde i kommende sæson.
 1. Indvielse af ny ovn?
4. februar til Fuldmånebadning. Jutlander Bank sponsorer en del af ovnen.
 1. Nyt møde og punkter til næste møde.
Tirsdag den 24. februar kl. 18.30. St. Øksø, arbejdsdag, evaluering af nytårsarrangement, revidering af hjemmeside og rengøring i saunahuset.
 1. Evt.
Kattegats Vandhunde

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 8. dec. 2014 kl.18.30 – kl. 20.00 Havnens Fælleshus

Afbud: Anders
 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt 
 1. Godkendelse af referat
Godkendt
 1. Konstituering
Lene Kold blev valgt som formand. Anette Bagge blev valgt som næstformand. Pia Mikkelsen blev valgt som kasserer. Lene Nielsen blev valgt som sekretær. Anders Hansen er menigt medlem.
 1. Meddelelser fra formanden og kassereren
Samarbejdsaftalen med Jutlander Bank er underskrevet. 

Der er kommet ny lås i saunahuset. 

Der er invitation til Skagen Vinterfestival i januar måned. Invitationen kan ses på hjemmesiden. 

Forenings-el kræver pr 1. januar 2015 mindst 30 husstande. Kattegats Vandhunde har p.t. kun 20 tilmeldte husstande. Der udsendes Nyhedsbrev for at få flere medlemmer med i Forenings-el.

Der er 90 medlemmer. Saldoen på kontoen 61.121,26 kr. 
 1. Evaluering af generalforsamlingen (ideer og forslag gennemgås)
Dagsorden skal uddeles på generalforsamlingen. 

Der indhentes tilbud på ny saunaovn. Såfremt det besluttes at indkøbe en ny ovn, sættes den op med det samme. Den gamle ovn gemmes og kan bruges i nødstilfælde. Der kommer en ekstra lampe på bagsiden af saunaen.

Åbningstiden i saunaen udvides med en time onsdag formiddag til kl. 10.

Der oprettes ikke en ”opslagstavle” på hjemmesiden. Alle medlemmer er stadigvæk velkomne til at indsende nyheder og meddelelser, der vedrører Vandhundene til Lene Kold.

Bestyrelsen opretter i det nye år en lukket Facebook gruppe – Kattegats Vandhunde. 
 1. Åbningstider i julen, juletræ på bro og nytårsarrangement
Julens åbningstider kommer på en nyhedsmail og sættes op i saunaen.

Bestyrelsen køber et juletræ og en kæde. 

Der er nytårstaffel den 31. december kl. 8 på broen. Lene N og Finn står for det praktiske.
 1. Fuldmånebadning: Egenbetaling eller klubbetaling ved arrangementer?
I næste nyhedsbrev står der noget om fuldmånebadning(Lene K)
 1. St. Økssø-tur
Der arbejdes på at planlægge en tur til St. Økssø. Anette Bagge tager kontakt til Søens Folk. 
 1. Yoga
Lene Kold tager kontakt til Lone.
 1. Evt.
Generalforsamling i Kattegats Vandhunde

Lørdag den 22. november 2014

Referat: 
 1. Valg af dirigent
Anette Gade blev foreslået og valgt. Anette konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtige. Lene Nielsen er referent.
 1. Formandens beretning
Sæsonen 2013 – 2014 nåede vi op på 100 medlemmer. Helt præcis 101 medlemmer. Det var en skøn sæson mange dejlige kolde gys, dog en mild vinter for Vandhunde. 
Ved standerhejsning blev vinderen af logo konkurrencen afsløret. Det flotte logo er tegnet af Poul Lund.
Sparekassen Himmerland havde sponsoreret en bustur til St. Økssø. Først fik vi en fantastisk frokost på Mosskov pavillonen efterfulgt af nogle dejlige gys i St. Økssø.
17. december havde vi et gløgg og æbleskive arrangement. En aften med en fantastisk fuldmåne.
31. januar fejrede vi medlem nr. 100 med champagne og gave fra Jutlander Bank.

Ligeledes arrangerede Poul Lund en tur til St. Økssø.
Der var fuldmåne arrangementer igennem hele sæsonen. 

Der var også flere interne og eksterne arrangementer gennem hele sæsonen.
26. april var der arbejdsdag. Mange medlemmer mødte op og gav en hånd med. 

Der var hovedrengøring i saunaen og broen blev renset og repareret.
Jutlander Bank har sagt ja til at være Vandhundenes hovedsponsor de næste 2 år.
Kattegats Vandhunde blev flere gange i løbet af sæsonen omtalt i dagspressen.
Kattegats Vandhunde gav i løbet af sæsonen råd og vejledning til forhåbentlig kommende vinterbadeklubber i henholdsvis Nibe og Vive.
Tak til alle der har gjort et stort stykke arbejde i vinter badeklubben.
Tak til sponsorer
Tak til intern revisor Tina
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Formanden afsluttede beretningen med vores motto. ”Det er sundt, det er sjovt, det er sejt”
Beretningen blev enstemmigt godkendt
 1. Fremlæggelse af regnskab
Pia Mikkelsen gennemgik regnskabet. Overført resultat til balance 12.100,98 kr. Egenkapital på 190.356,44 kr. I Jutlander Bank er saldoen 57.707,03 kr. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Tak til Pia for det flotte regnskab.
 1. Indkomne forslag
Der er ingen forslag indkommet.
 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
På valg er Lene Kold og Lene Nielsen. Lene og Lene ønsker genvalg. Lene og Lene blev enstemmigt genvalgt.

Suppleant på valg er Lasse Kristensen. Lasse ønsker genvalg. Lasse blev enstemmigt genvalgt.
 1. Valg af en revisor + 1 suppleant
Intern revisor er Tina Christensen. Tina er villig til genvalg og blev valgt.

Suppleant til intern revisor er Jørgen Jakobsen. Jørgen er villig til genvalg og blev valgt.

Evt. Finn Mikkelsen foreslog, at der indkøbes en ny saunaovn med lidt større ovnkapacitet, således at den er klar til hurtig opsættelse i det tilfælde at den nuværende ovn står af. Finn anslår en ny ovn med fjernbetjening koster ca. 10.000 kr.

Lilly Mikkelsen er tovholder på rengøringsplanen. Mange medlemmer har meldt sig til rengøring, så der er fuldt tegnet til langt ind i sæsonen. Lilly fik en stor hånd for hendes arbejde med rengøringen.

Allan Bach overrakte en gave til bestyrelsesformanden. En gave som tak for den store gæstfrihed i Kattegats Vandhunde. Gaven var 2 flotte knagerækker til ophæng på badebroen. Generalforsamlingen gav en stor klapsalve til Mette og Jan fra Norup, Helle og Allan fra Vive.

Pia Mikkelsen har fået medlemshenvendelse om flere åbningstider. Hvad siger generalforsamlingen til den ide? 

Der kom et forslag om at åbningstiden udvides en time onsdag morgen.

Lene Kold spurgte ind til interessen for en ”opslagstavle” på hjemmesiden. Kaj foreslog en lukket gruppe på Facebook. Andre tilkendegav at det er nok med hjemmesiden, som den er i dag. Opslagstavle og Facebook bliver drøftet af bestyrelsen på næste møde.

Thomas Gade spurgte ind til billedgalleriet og måden at komme ind på det interne billedgalleri. Thomas synes måden er lidt ”bøvlet”.

Ellen Charlotte anbefalede, at de uskrevne regler fx omkring brug af saunaen sendes ud igen.

Claus Atzen spurgte om andre medlemmer havde oplevet, at saunalåsen var gået i baglås. Bestyrelsen undersøger problemet. 

Finn Mikkelsen spurgte ind til flere knage udenfor saunaen. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 
Kattegats Vandhunde

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 27. oktober kl. 18.30 i Havnens Fælleshus
 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 1. Godkendelse af referat
Godkendt
 1. Meddelelser fra formanden og kassereren
Jutlander Bank fortsætter som hovedsponsor i de næste 2 år. Banken giver 3.500 kr. årligt og 500 kr. til annoncering. Ligeledes sponsoreres en madkurv til en udflugt.

Der er pr. dags dato 81 betalende medlemmer.

Årets resultat 12.100,98 kr.
 1. Generalforsamling lørdag den 22.nov. 
Generalforsamlingen afholdes i Havnenes Fælleshus kl. 9.30. 

Nyhedsbrev og indkaldelse til generalforsamling senest lørdag den 1. november. Bestyrelsen mødes kl. 8.45.
 1. Fuldmåneplan
Der laves et opslag i omklædningsrummet, så interesserede kan skrive sig på.
 1. Åbningstider i sauna 
På generalforsamlingen drøftes/evalueres åbningstider. Der er indkommet forslag til nye tider. Pia laver et opslag i saunaen for at undersøge belægningsgraden.
 1. Hjemmeside: ”opslagstavle”
Lene K arbejder videre med at få en ”opslagstavle” på hjemmesiden.
 1. Ny ovn
Enkelte medlemmer har foreslået, at der indkøbes en ny ovn i tilfælde af ”nedbrud”. Bestyrelsen har besluttet, at der først indkøbes en ovn, når det er nødvendigt.
 1. St. Økssø: Ny procedure
Punktet tages op på næste møde.
 1. Yoga 
Punktet tages op på næste møde. Det drøftes i forbindelse med ”opslagstavle” på hjemmesiden.
 1. Mødedato og punkter til næste møde
Mandag den 8. december kl. 18.30. i Havnens Fælleshus

St. Økssø, yoga, opslagstavle, evaluering af generalforsamling, åbningstider i julen og nytårsarrangement
 1. Evt.
 
Kattegats Vandhunde

Dagsorden til bestyrelsesmøde den mandag den 8. sep. 2014 kl.18.30 – kl. 20.00 hos Anders
 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 1. Godkendelse af referat
Godkendt
 1. Meddelelser fra formanden og kassereren
Der er aftalt møde med Jutlander Bank omkring et nyt sponsorat. Der er brugt 5.526 kWh i sidste sæson. Anders og Lene N sørger for udendørs kroge inden sæsonstart. Brian har malet badehuset i sommerferien.

Pia udsender nyhedsbrev omkring sæsonstart, åbningstider og generalforsamling m.m. 

Bestyrelsen har fastsat kontingentet til 300 kr. 
 1. Sæsonstart onsdag den 1. oktober kl. 18.00.
Standerhejsning lørdag den 4. oktober kl. 8.00. Der serveres kaffe og rundstykker. Anette køber rundstykker og smør. Alle har en termokande kaffe med. Lene K sørger for krus. Anders køber en Bitter.

Lene K koder låsen og slår timeren til.
 1. Generalforsamling lørdag den 22. nov. 
Kl. 9.30. i Havnens fælleshus. Lene K reserverer huset.
 1. Åbningstider i saunaen.
Sidste sæsons åbningstider fastholdes.
 1. Rengøringsplan og fuldmåneplan
Lilly vil gerne være tovholder på rengøringsplanen. Der udsendes nyhedsbrev vedrørende rengøring. Lene Kold er tovholder på fuldmånebadninger. 
 1. Interne/ eksterne arrangementer
Lene N er tovholder på eksterne arrangementer og Finn M er tovholder på interne arrangementer.
 1. Mødedato og punkter til næste møde
Mandag den 27. oktober kl. 18.30. i Havnens fælleshus. 

Generalforsamling, St. Økssø arrangementer, fuldmånebadning, yoga og drøftelse af hvilke arrangementer m.m. der hører hjemme under Kattegats Vandhund (Lene K undersøger, hvilke muligheder der er for ”opslag” på hjemmesiden)
 1. Evt.
Kattegats Vandhunde - Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 4. april i Kaffestuen
 1. Godkendelse af dagsorden
 • Godkendt
 1. Godkendelse af referat
 • Godkendt
 1. Meddelelser fra formanden
 • Dorthe Gade fra Jutlander Bank har givet positive tilbagemeldinger på at logoet er fremhævet flere steder på Vandhundenes hjemmeside.
 • Kattegats Vandhunde er blevet medlem af Øster Hurup Havn.
 • Alle medlemmer er inviteret til indvielse af Havnens Fælleshus lørdag den 26. april kl. 14.00.
 • Stor ros til Poul Lund for St. Økssø videoen fra den 2. marts.
 1. Meddelelser fra kassereren
 • Modtaget en sponsorgave på 3.500 kr. fra Jutlander Bank
 • Saldo 54.102,52 kr.
 • Dagsdato 101 medlemmer
 1. Sponsor-gave (lys under broen?)
 • Der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at etablere lys under badebroen. Såfremt det bliver muligt, skal sponsorbeløbet fra JB gå dertil.
 1. Arrangere sidste fuldmånebadning i denne sæson 15.april
 • 18.00. – 21.00. Bestyrelsen sørger for lidt godt til ganen. (Pia og Lene N)
 1. Åbningstider i påsken – ekstra åbningstider
 • Skærtorsdag kl. 8 – 11
 • Langfredag kl. 8 – 11. 
 1. Opgaver til arbejdsdagen (inkl. frokosten bagefter)
 • Rengøring af sauna kl. 10 – 12.30. Derefter frokost.
 1. Dato for generalforsamling i november
 • Lørdag den 22. november kl. 9.30. på Øster Hurup Havn.
 1. Sæsonstart
 • Onsdag den 1. oktober kl. 18.00.
Dato for næste møder: Mandag den 8. september hos Anders og mandag den 27. oktober. 

Punkter til næste møde: Datoer for St. Økssø arrangementer, Åbningstider, Yoga, Generalforsamling
 
Kattegats Vandhunde

Referat til bestyrelsesmødet den onsdag den 19. februar 2014 

kl.18.30 – kl. 20.00 
 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
 1. Godkendelse af referat
Godkendt
 1. Meddelelser fra formanden og kassereren
Brian og Poul har indvilget i at blive tovholdere på badebro/trappe.

Kattegats Vandhunde vil være medlem af Øster Hurup Havn.

Der er dags dato 101 medlemmer.
 1. Arbejdsdag og afslutning
Sidste saunadag fredag den 25. april

Arbejdsdag og afslutning lørdag den 26. april kl. 10 
 1. Ideer til sponsor-gaven (3.500 kr.)
Stjernehimmel i saunaen – lys ved/under badebroen.

Anders arbejder videre med lys ved/under badebroen.
 1. Mødedato og punkter til næste møde
Fredag den 4. april i Kaffestuen kl 17.00.

Hvad skal der laves på arbejdsdagen og efterfølgende forplejning.

Sponsorpenge. Dato til generalforsamling. Sæsonstart. Fuldmånebadning den 17. april.
 1. Evt. 
Kattegats Vandhunde.
 
Onsdag 15. jan. 2014  
 
Referat:

      1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt
 1. Godkendelse af referat
Godkendt  
Meddelelser fra formanden og kassereren Formanden: Foreningen er blevet tildelt et vægur til saunaen og et musikanlæg til Kaffestuen. Brian har repareret trappen efter stormen. 

Kassereren: Dagsdato er der 98 medlemmer. Saldo 48.825,20 kr.  
 1. Tovholder for badebro/trapper og saunahus (reparationer)
Bestyrelsen vil spørge Brian og Poul om badebro/trapper.

Anders er tovholder i saunaen.
 Samarbejdsaftale med Jutlander Bank (3.500 kr. til hvad?) Bestyrelsen modtager gerne forslag til brug af sponsoratet i 2014.
 
Fællestur til St. Økssø Søndag den 2. marts. Arrangementet afholdes om eftermiddagen. Der udsendes invitation senere. Poul er tovholder på St. Økssø turen.
 
Nyhedsbrev til alle medlemmer (bl.a. om gallerikode, rengøring, fuldmånebadning) Brevet udsendes i næste uge.
 
Forslag til ekstra åbningstid lørdag eftermiddag Forslaget blev drøftet og bestyrelsen har besluttet, at saunaen tiden lørdag og søndag udvides til 07.00. – 11.00. Søndag eftermiddag udvides til 15.00. – 18.00. Der udsendes mail, når de nye åbningstider træder i kraft.
 1. Mødedato og punkter til næste møde
Onsdag den 19. februar kl. 18.30.  
 1. Evt.
Kattegats Vandhunde

BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 02. december kl. 19.30.

Dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat
 3. Meddelelser fra formanden og kassereren
 4. Evaluering af St. Øksø – turen
 5. Juleåbningstider og julearrangementer
 6. Fuldmånebadning
 7. Rengøring
 8. Søens Folk 18.januar kl.10 - 13: ansvar for arrangement ?
 9. Arrangementer i Øster Hurup: skal Kattegats Vandhunde støtte op ?
  10.  Mødedato og punkter til næste møde.

   11. evt.

 
  Referat:

 pkt. 1   Godkendt

pkt. 2   Godkendt

pkt. 3   Lyskæden stjålet. Lone har tilbudt yoga. St. Øksø-turen har været omtalt på Østkysten og i Hadsund  Folkeblad. Lene har købt en ny lanterne.

                                                Pr.2.dec. er der 90 medlemmer i vores klub

pkt. 4   Stor succes. Sparekassen Himmerland var bl.a. vært ved en dejlig frokost på Mosskov Pavillonen. Alle deltagere var klar til en ny tur.


pkt. 5   Der er udvidede åbningstider i julen. Se hjemmesiden/nyheder og opslag i saunaen.

pkt. 6   17. dec. er der åbent fra kl. 17.30 – 20.30 i saunaen. Bestyrelsen serverer gløgg.

pkt. 7    Der mangler medlemmer til at stå for rengøringen efter nytår.
pkt. 8    Lene N. står for arrangementet.

pkt. 9    Vi vil fremover deltage i julefrokost i Øster Hurup Hallen. Vandhundene vil ligeledes støtte op om Havnens arrangementer.

pkt. 10   Næste møde er 15.januar kl.18.30 hos Pia

Punkter til dagsorden: 1)fælles tur til St. Øksø i februar.  2) Samarbejdsaftalen med Sparekassen Himmerland.  

pkt. 11   Lene køber ny lyskæde og undersøger, om vi kan leje Multihuset 9.feb. 2014 til yoga kl. 9 – 10.30
 
 


 
 

Kattegats Vandhunde

BESTYRELSESMØDE

 Tirsdag den 05. november kl. 18.30. 

 
 

 
Mødested:           

 
Hjemme hos Lene Kold
Referent:

 
Lene Nielsen

 
Mødeleder:

 
Lene Kold
Afbud:

 
 

Anders Hansen
Næste møde:

 
2.december 
 

 

Mødedagsorden

 

 
  1. Godkendelse af dagsorden    
   

 
  Godkendt
  2. Godkendelse af referat    
   

 
  Godkendt 
  3. Meddelelser fra formanden og kassereren    
   

 
  Foreningen har 3 års fødselsdag i dag 5. november. På Hjemmesiden er der kommet en fane med sponsorer. Kassereren er tilmeldt nyt kursus i Conventus. Medlemmer pr dags dato er 80 - Flot.  Pr. dags dato overskud på 7.015,02 kr. 
  4. Konstituering af bestyrelsen    
   

 
  Lene Kold – Formand

Pia Mikkelsen – Kasserer

Lene Nielsen – Sekretær

Anette Bagge – Næstformand
  5. Evaluering af generalforsamlingen    
   

 
  Pænt fremmøde – 20 medlemmer. Der kom mange gode forslag, som bestyrelsen tager op på kommende bestyrelsesmøder. Generalforsamlingen skal flyttes til november måned på grund af regnskabsafslutning. 
  6. Sponsoreret bustur til St. Øksø    
   

 
  Der er tilmeldt 23 personer til turen. Bussen starter kl. 11.00. ved Sparekassen i Als og fra Øster Hurup P-plads kl. 11.15. Bussen kører fra Skørping kl. 15.00. eller 15.30. – alt afhængig af vejret. 

 
  7. Åbningstider i sæsonen    
  Skal der ske ændringer i forhold til åbningstider og økonomi?

 
  Bestyrelsen har vedtaget at fastholde de nuværende åbningstider. Punktet tages op igen i januar. Der er afsat 10.000 til el i budgettet.,
  8. Fuldmånebadning    
   

 
  Der mangler tovholdere på nogle af fuldmånebadningerne.
  9. Rengøring    
   

 

 
  Der sendes en mail ud til medlemmerne angående rengøring. 
  10. Mødedato og punkter til næste møde 
  Mandag den 2. december kl. 19.30. Mødet holdes hos Lene Nielsen

Evaluering af St. Øksøturen, Skagen Festival, fuldmånebadning og rengøring, sponsoreret annonce, yoga.
       
  11. Evt.    
       
   
         
KATTEGATS VANDHUNDEGeneralforsamlingLørdag den 26. oktober 2013

kl.9.30 på ”Café Neptun”

DAGSORDEN:


 
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Vedtægtsændringer
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant
 7. Valg af 1 revisor samt 1 suppleant
 8. evt.


REFERAT:


 
 1. Valg af dirigent: Jørgen Jakobsen blev foreslået og valgt. Jørgen konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtige.  I forbindelse med valg er Kisser og Claus stemmetællere. Lene Nielsen er referent. 
 1. Formandens beretning: I sidste sæson var der 92 medlemmer.  Det var en flot sæson med kulde, sne og grødis. Det stigende medlemstal har forårsaget, at vi har haft 7 sauna åbninger i løbet af ugen. Åbningstiderne fortsætter i den nye sæson. 
Arrangementer: 7 fuldmåne badninger .

Tur til Søens Folk i St. Økssø. Det var en flot dag med frost og sol. 

Gløgg og æbleskive arrangement i december. 

19. januar var der medlemsmøde i Multihuset. Et godt besøgt arrangement med mange gode forslag til nye aktiviteter. 

Ligeledes var der 2. marts et yoga-arrangement i Multihuset arrangeret af Lone.

”Årets arrangement” var Vildmarksbadet i påsken. Poul og Margit lavede et fantastisk arrangement.

Der har været afholdt flere interne og eksterne arrangementer i klubben med Finn som tovholder. Det har givet foreningen rigtig gode indtægter. 

Tv-avisen kom forbi i forbindelse med ”Vores vejr” og ”Kattegats Vandhunde” fik god reklame på TV.

Anette Bagge deltog i årsmødet i Vid (forening af vinterbadeklubber i Danmark) den 16. marts. 

19. april var der en stor og flot afslutningsfest efterfulgt af arbejdsdag den 20. april.

Det sidste der er sket er standerhejsning den 5. oktober. Logoet blev afsløret. Poul Lund vandt logo- konkurrencen.

Arbejdsopgaver: Rengøringen fungerede perfekt. Lilly har været super-tovholder på rengøringen. Reparationer blev udført af forskellige medlemmer. Tak for det.

Nye tiltag: Foreningsflag  (sponsor Jytte Jensen). 

Hovedsponsor blev Sparekassen Himmerland. Sponsoratet på 3.500 kr. blev brugt til Vildmarksbadet. Sparekassen vil ligeledes betale en bustur og en annonce i Folkebladet. Der gives også 300 kr. for nye kunder i Sparekassen. Der blev indkøbt sensor-lys ved den udendørs bænk.

Et andet tiltag var tilbud om at medlemmer kan købe  ponchoer med logo og navn.

Foreningen blev omtalt mange gange i den lokale presse.

Tak til alle der har gjort et stykke arbejde i klubben, bragt hygge ind i klubben, sponsorer, intern revisor, alle vandhunde for deres positive indstilling overfor klubben og tak til bestyrelsen.

Lene sluttede med mottoet – ”Det sundt, det er sjovt, det er sejt”.

Der blev spurgt ind til nabohuset. Foreningen må gerne benytte nabohuset. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 
 1. Fremlæggelse af regnskabet: Pia gennemgik regnskabet. Overført resultat til balance - 2.877,59 kr. Egenkapital på 178.255,46 kr. I Sparekassen Himmerland er saldoen 40.078,99 kr. Underskuddet skyldes en regning til landmåleren på 5.500 kr. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Flot regnskab. Tak Pia.
 
 1. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen har indsendt forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten gennemgik forslag til vedtægtsændringer i § 5. Det nye forslag blev godkendt med en enkelt rettelse. §5 linje 3 fjernes. 
 1. Indkomne forslag: Der er ingen forslag indkommet. 
 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
På valg er der 3 – Anette Bagge, Pia Mikkelsen og Brian Andersen. Anette og Pia ønsker genvalg. Brian ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen har foreslået Anders Hansen.  

Pia, Anders og Anette blev enstemmigt valgt.

Suppleant på valg er Ingrid Andersen. Ingrid ønsker genvalg. Ingrid blev enstemmigt valgt.
 
 1. Valg af revisor og suppleant: Intern revisor er Tina Christensen. Tina er villig til genvalg og blev valgt.
Suppleant til intern revisor. Der er ingen på nuværende tidspunkt. Jørgen Jakobsen blev foreslået og valgt.
 
 1. Evt. 
Elsebet Sonne orienterede om et forsøg på Samsø. Handicappede kan benytte klubben. Det er et større arbejde at etablere. 

Thomas Gade foreslår et faneblad på hjemmesiden, der synliggør sponsorerne. Sparekassen Himmerland og EnergiNord. Evt. også i glasskabet.

Den sidste trappe har en jernstang der stikker ud og kan være farlig. Kan der sættes en gummimuffe på? Poul vil se på det. 

Rengøring i saunahuset. Lilly er tovholder på rengøringen i denne sæson. Der bliver sendt et skema rundt og det sættes senere på i saunaen.

Fuldmånebadning. Lene Kold er tovholder. Der bliver sat et skema op i saunaen. De ansvarlige bestemmer selv om det skal være med tilmelding eller ej. Der skal blot gives besked til Pia Mikkelsen i god tid, så der kan sendes en mail rundt til medlemmerne. Skulle der være fuldmånebadning uden ansvarlige vil der være åbent i saunaen fra 18.30 – 21.00.

Forslag til bustur sponsoreret af Sparekassen Himmerland. Der blev foreslået en tur til Søens Folk i november. Der vil snarest blive sendt invitation ud til medlemmerne.

Invitation til Skagen Festival den 23. januar 2014.

Interne arrangementer – Finn er tovholder. Eksterne arrangementer – Lene Nielsen er tovholder

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.


 
 

 
 

Kattegats Vandhunde

 

BESTYRELSESMØDE

 

Onsdag den 23. oktober 2013 - kl. 17.15

 
 

 
Mødested:           

 
Havnefogedens kontor
Referent:

 
Lene Nielsen

 
Mødeleder:

 
 
Afbud:

 
Annette

 
Næste møde:

 
Tirsdag den 5. november. Kl. 18.30.
 

 

Mødedagsorden

 

 
  1. Godkendelse af dagsorden    
   

 
  Godkendt
  2. Godkendelse af referat    
   

 
  Godkendt
  3. Godkendelse af regnskab    
   

 
  Pia gennemgik regnskabet og det blev godkendt.
  4. Evt.      
 


 
 

Kattegats   Vandhunde

 

BESTYRELSESMØDE

 

Onsdag den 25.   september kl. 18.30. 

 
 

 
Mødested:             

 
Havnefogedens kontor
Referent:

 
Lene Nielsen

 
Mødeleder:

 
Lene Kold
Afbud:

 
 

 
Næste møde:

 
5. november 
 

 

Mødedagsorden

 

 
  1. Godkendelse af dagsorden    
   

 
  Godkendt

 
  2. Godkendelse af referat    
   

 
  Godkendt
  3. Meddelelser fra formanden og   kassereren    
   

 

 
  Trappen   er repareret og glasset i opslagstavlen er skiftet. Vandhundene tegner et   medlemskab i Øster Hurup Havn (Brian). Saldo på kontoen dags dato er   39.178,99 kr. Betalte medlemmer 49. 
  4. Standerhejsning lørdag den 5.   oktober kl. 8.00.    
  Logoafsløring og gave til vinderen

Forslag: Kaffe og smurte rundstykker   på broen
  Flaget   er færdigt og der er en prøve Poncho klar i næste uge(Jytte Jensen). Der   købes en flagstang inden 5. oktober(Lene N). Lene K køber en gave til   vinderen.

Lene   K klarer standerhejsningen m.m.

Bestyrelsen   medbringer en kande kaffe og Lene N sørger for rundstykker. 

 

 

 
  5. Generalforsamling 26. oktober    
  Dagsorden

Praktiske opgaver – fordeling

 
  Lene   udsender et forslag til dagorden til bestyrelsen. Pia udsender mail til alle   medlemmer senest 4. oktober.

Generalforsamlingen   begynder kl. 9.30. Lene K. tjekker op på lokaler. Lene N er referent til   mødet.
  6. Rengøring    
  Rengøring i kommende sæson. 

 

 
  Der   skal udarbejdes en rengøringsliste i stil med sidste sæson. Listen tages med   på generalforsamlingen. (Annette). Rengøring: uge 40 Lene K, uge 41 Pia, uge   42 Lene N, uge 43 Brian.
  7. Ansvarshavende til eksterne   arrangementer    
  Der skal vælges nye ansvarshavende

 

 

 
  Finn   er stadigvæk ansvarshavende for de interne arrangementer. Lene K, Lene N og   Brian bliver nye ansvarshavende for eksterne arrangementer. Lene N’s   mobilnummer på hjemmesiden. 
  8. Ønsker    
  Der er indkommet ønske om flere   bænke på badebroen. Askebæger ved vores udendørs bænk. Hylde eller krog til   vores lanterne.

 

 
  Badebroen   er ikke Vandhundenes. Brian fremfører ønsket overfor Øster Hurup Havn. Troels   K sørger for et askebæger. I første omgang fortsætter vi med at sætte   lanternerne på asfalten. Vi undersøger mulighederne for en fastmonteret   lanterne.
  9. Fuldmånebadning    
   

 

 
  17.11   – 17.12 – 16.01 – 15.02 – 16.03 – 15.04 

Der   sendes en liste rundt til generalforsamlingen (Lene N)

Skal   der tilmelding til fuldmånebadningen? Spørgsmålet stilles til   generalforsamlingen. Hvem vil tage arbejdet med tilmeldinger og fordeling?
  10. Mødedato og punkter til næste   møde

 

 
  Tirsdag   den 5. november

Fuldmånebadning,   rengøring, evaluering af generalforsamling, konstituering, sponsoreret bustur   og annonce, åbningstider.
       
  11. Evt.    
 


 
 

Kattegats   Vandhunde

 

BESTYRELSESMØDE

 

Tirsdag den 9. april   kl. 18.30. 

 
 

 
Mødested:           

 
Havnefogedens kontor
Referent:

 
Lene Nielsen

 
Mødeleder:

 
Lene Kold
Afbud:

 
 

 
Næste møde:

 
onsdag den 25. 09. kl. 18.30.

 
 

 

Mødedagsorden

 

 
  1. Godkendelse af dagsorden    
   

 

 
  Godkendt
  2. Godkendelse af referat    
   

 

 
  Godkendt
  3. Meddelelser fra formanden og   kassereren    
   

 

 
  Sponsoraftalen med Sparekassen   Himmerland er underskrevet. VID’s referat fra årsmødet er nu på hjemmesiden. 

Foreningen har været i de forskellige   trykte medier den sidste måned. Søens folk har 10 års fødselsdag den 4. maj,   Kattegats Vandhunde er inviteret (se hjemmesiden). 

Wildmarksbadet i påskeferien var en   stor succes. 
  4. Logo    
   

Offentliggørelse af logo + ponchoer

 
  Vinderen af logo konkurrencen er   Poul Andersen. 

Logoet afsløres ved sæsonstart.   Ponchoer tages op på næste møde. 

 

 
  5. Planlægning af afslutning den 19.   april    
   

 

 
  Bestyrelsen fordelte arbejdsopgaver 
  6. Planlægning af rengøring den 20.   april    
   

 

 
  Kl. 12.00. – 14.00. Brian sørger   højtryksrenser. Kaffe, kage, øl og vand. 1 kande kaffe pr. bestyrelsesmedlem.   
  7. Rengøring i sommersæsonen    
   

Skal der laves en rengøringsplan?

 
  Nej. Bestyrelsen tjekker op på   behovet i løbet af sommeren.
  8. Mødedato og punkter til næste   møde    
  Fastsættelse af dato til   generalforsamling

 

 

 
  Bestyrelsesmøde – onsdag den 25. 09.   kl. 18.30.

Standerhejsning – Lørdag den 5.10.   kl. 8.00. (kaffe og rundstykker)

Generalforsamling – 26.10.
  9. Evt.    
   

 

 
  Undervandslys på molen undersøges af   Poul. 

Mail om sæsonbetaling – uge 36.   Kontingent næste sæson 300 kr.


 
 

Kattegats   Vandhunde

 

BESTYRELSESMØDE

 

Onsdag den 20. marts   kl. 18.30. 

 
 
           
 

 
Mødested:           

 
Havnefogedens kontor
Referent:

 
Lene Kold

 
Mødeleder:

 
Lene Kold
Afbud:

 
Lene Nielsen

 
Næste møde:

 
Tirsdag den 9. april kl. 18.30 med   spisning
 

 

Mødedagsorden

 

 
  1. Godkendelse af dagsorden    
   
 
  Godkendt
 
  2. Godkendelse af referat    
   
 

 
  Godkendt

 
  3. Meddelelser fra formanden og   kasserer    
   

 

 
  Formand:   Energiforbrug 15.03. – 7081 kWh.
 
Regning på 5.500   kr. fra ”Kort og Matrikelstyrelsen” for ændring af kort over offentlig vej   (saunaens placering)
 
Husleje Hundehus   ca. 450 kr.
 
Yoga tilbydes igen   næste sæson.

Kassereren: 92   medlemmer d.d.

Regnskabet er lagt   ind i Conventus.

 
  4. Vildmarksbad i påsken    
   

 

 
  Poul og Margith   ordner alt det praktiske omkring badet.

Klubben betaler   lejen.
  5. Sponsoraftale    
   

 

 
  Møde med   Sparekassen Himmerland 21. marts, hvor aftalen underskrives. 

Sponsorbeløbet   bruges til Vildmarksbadet.

 
  6. Hjemmeside     
  Pia

Kursus i Conventus

Nyhedsbreve via Conventus

 
  Pia og Lene N. har   været på kursus og kan nu sende nyhedsbreve ud via Conventus. Pia har   yderligere været på kursus i Conventus regnskab.
  7. Logo    
   

 

 

 
  Vinderen af logo   konkurrencen er fundet. Vi afslører kunstneren og værket til   afslutningsfesten.
  8. VID’s generalforsamling     
   

Referat fra Anette

 

 
  Referatet lægges   ind på hjemmesiden under ”Nyheder”. VID’s referat lægges ind på hjemmesiden   under referater.
  9. Planlægning af arbejdsdag og   afslutningsfest    
   

 

 
  Sidste sauna dag og   afslutningsfest fredag den 19. april kl. 18. og arbejdsdag lørdag den 20.   april kl. 12.

Lene K laver   nyhedsbrev derom. Planlægning fortsættes på næste møde.
  10. Mødedato og punkter til næste   møde    
   

 

 
  Tirsdag den 9.   april kl. 18.30. Planlægning af afslutningsfest, arbejdsdag, ponchoer med   logo og sommerrengøring.
  11. Eventuelt 

 

 

 
  Forslag om ponchoer   med logo til klubben. Brian kontakter Jytte. Sponsor gave fra Preben – skilt   til saunaen, Brian sætter det op på huset. 

Anette arrangerer   tur til golfbanen. Flemming vil undersøge, om vi kan være med i OK-benzin (6   øre pr. liter)
       
   
         
 


 
 

 
 

Kattegats   Vandhunde

 

BESTYRELSESMØDE

 

Onsdag den 20. februar   kl. 18.30. 

 
 

 
Mødested:           

 
Havnefogedens kontor
Referent:

 
Lene Nielsen

 
Mødeleder:

 
Lene Kold
Afbud:

 
 

 
Næste møde:

 
Onsdag den 20. marts kl. 18.30. –   20.00.
 

 

Mødedagsorden

 

 
  1. Godkendelse af dagsorden    
   

 

 
  Godkendt
  2. Godkendelse af referat    
   

 

 
  Godkendt
  3. Meddelelser fra formanden og kassereren    
   

 

 
  Energiforbrug 1.2. – 2733 kWh.

Der er indkøbt støvsuger og håndtag   til sauna.

Der er tilmeldinger nok til ét   yogahold den 2. marts. 

Trappen og gelænderet er repareret   af Poul og Brian.

91 medlemmer pr. d.d. 

Saldo pr. 20.02. 41.736,90 kr. 
  4. Evaluering af medlemsmødet den   19. januar     
   

 

 
  Det var et godt medlemsmøde med   mange forskellige forslag.

Bestyrelsen har drøftet de   forskellige forslag. Blandt andet flere åbningstider, oprettelse af yogahold   og Vinterfestival i Skagen.

 
  5. Hjemmeside    
   

 

 
  Lene og Pia er tilmeldt kursus i nyt   medlemssystem i Conventus (styreprogram indkøbt af kommunen og det er gratis   for foreninger).
  6. Logo    
   

 

 
  Punktet er udsat til næste møde.
  7. Åbningstider i påsken og   Vildmarksbad    
   

 

 

 

 

 
  Udover de normale åbningstider er   der åbent:

Torsdag kl. 7 – 10 (Brian)

Fredag kl. 7 – 10 (Pia)

Mandag kl. 7 – 10 (Lene)

Evt. Vildmarksbad 26 – 31.3. 2700   kr. Lene K undersøger forsikringsproblematikken – fx hærværk om natten. 
  8. Sidste saunadag, arbejdsdag og   afslutning    
   

 

 

 
  Sidste sauna dag og afslutningsfest   fredag den 19. april og arbejdsdag lørdag den 20. april.
  9. VID´s generalforsamling i Rold Skov hos Søens Folk    
   

 

 
  Anette deltager i VID-generalforsamling   lørdag den 16. marts ved St. Økssø
  10. Sommerferieaktiviteter for børn   2013     
   
  
 • Skal Kattegats        Vandhunde deltage?
 
  Kattegats Vandhunde deltager ikke.   Foreningen er ikke for børn og er aktiv om vinteren.
  11. Mødedato og punkter til næste   møde

 

 

 
  20. marts kl. 18.30.

Planlægning af sidste badedag og   afslutningsfest og arbejdsdagen. Logo.

Hjemmeside. Referat fra VID´s   generalforsamling. 
  12. Eventuelt 

 

 

 
  Bestyrelsen tager hurtigst muligt   beslutning om Vildmarksbad i påsken.

Der blev foreslået pressedækning. Vi   vil kontakte pressen efter næste fuldmånebadning.


 
 

Kattegats   Vandhunde

 

BESTYRELSESMØDE

 

Mandag den 7. januar   2013 - kl. 18.30. – 20.00.

 
 
           
 

 
Mødested:           

 
Havnefogedens kontor
Referent:

 
Lene Nielsen

 
Mødeleder:

 
Lene Kold
Afbud:

 
 

 
Næste møde:

 
Onsdag den 20. februar kl. 18.30. 
 

 

 

Mødedagsorden

 

 
  1. Godkendelse af dagsorden    
   

 
  Godkendt
  2. Godkendelse af referat    
   

 
  Godkendt
  3. Meddelelser fra   formanden/kassereren    
   

 

 
  Der er bestilt nye håndtag til   saunadøren.

Der er 88 medlemmer.
  4. Medlemsmøde den 19. januar    
   

·           Dagsorden

·           Praktiske forhold

 
  Lene laver et opslag til saunahuset.   Multihuset er reserveret og kaffe/rundstykker bestilt (Ingrid)

Bestyrelsen mødes kl. 9.45. 
  5. Hjemmeside    
   
  
 • Nyhedsbreve -        tilmelding
 
  Det er endnu ikke muligt, at udsende   nyhedsbreve automatisk via tilmelding på hjemmesiden. Mulighederne undersøges   stadigvæk.
  6. Gelænder ved trappen    
   

 
  Brian sørger for at få trapperne   ordnet. 
  7. Badebroen    
   

 
  Havnen har taget ansvaret for at   reparere badebroen. 

 

 
  8. Mødedato og punkter til næste   møde    
   

 
  Onsdag den 20. februar kl. 18.30. –   20.00. Evaluering af medlems møde, gelænder, badebro, logo og hjemmeside.
  9. Eventuelt    
   

 
   
 
 
 

 
 

Kattegats   Vandhunde

 

BESTYRELSESMØDE

 

Tirsdag den 4.   december 2012 - kl. 19.45.

 
 

 
Mødested:           

 
Havnefogedens kontor
Referent:

 
Lene Nielsen

 
Mødeleder:

 
 
Lene Kold
Afbud:

 
Anette

 
Næste møde:

 
Mandag den 7. januar kl. 18.30. –   20.00. 
  

Mødedagsorden

 


 
  1. Godkendelse af dagsorden    
   

 
  Godkendt
  2. Godkendelse af referat    
   

 
  Godkendt
  3. Meddelelser fra formanden    
   

 
  Der er indkøbt de ting, der blev   besluttet på sidste møde.

Strømforbruget pr. 1.12.2012 på 1300   kWh. Forbruget ser fornuftigt ud i forhold til budgettet. Arrangementet til   St. Øksø var særdeles vellykket.
  4. Åbningstider i julen    
   

 
  Saunaen vil være åbent som normalt   og hver morgen.

Den 24.december kl. 7–9

Den 25.–31. december kl. 8-10

Lene N laver et opslag til saunaen.
  5. Logo    
   

 
  Da der ikke er indkommet nogle   forslag til foreningens logo er afleveringsfristen udsat til den 1. februar   2013.

 

 

 

 
  6. Medlemsmøde    
   
  
 • Mål
  
 • Indhold
  
 • Tidspunkt
 
  Lørdag den 19. januar kl. 10 

Pia kontakter Multihuset. Der vil   være kaffe og rundstykker til mødet.

Der udarbejdes dagsorden på næste   bestyrelsesmøde. Målet er blandt andet at udbrede kendskabet til hjemmesiden   og få gode ideer til nye tiltag i foreningen. Ris & Ros til bestyrelsen. Rengøring   og Fuldmånebadning hjælpere.
  7. Hjemmeside    
   
  
 • Opgradering af        hjemmesiden
  
 • Tilmelding af        nyhedsbreve via hjemmeside – er det muligt?
 
  Lene Kold undersøger om vi kan få   tilmeldt nyhedsbreve på vores hjemmeside. 
  8. Badebroens tilstand    
   

 
  Der skal laves en forskalling   omkring benene. Vi foreslår store sten i stedet for, idet en forskalling kan   give meget understrøm. Bestyrelsen tænker på det sikkerhedsmæssige. Brian har   kontakten til Havnen og punktet tages op igen på næste møde.
  9. Regnskab   Pia gennemgik regnskabet. Foreningen   har en saldo på bankkontoen på 43.667,51 kr. Resultat pr. 3/12 2012 er på   710,93 kr. 
       
       
       
  10. Mødedato og punkter til næste   møde

 
  Mandag den 7. januar kl. 18.30. –   20.00. 
  
 • Medlemsmødet
  
 • Hjemmeside
  11. Eventuelt

 
  Pia foreslår indkøb af lyskæde til   juletræ. Pia køber en kæde.

 

Medlemmerne skal huske at meddele ny   mailadresse. Lene Kold tager det med i julebrevet.
   
         
 


 
 

Kattegats   Vandhunde

 

BESTYRELSESMØDE

 

Tirsdag den 30.   oktober 2012 - kl. 19.45.

 
 

 
Mødested:           

 
Havnefogedens kontor
Referent:

 
Lene Nielsen

 
Mødeleder:

 
Lene Kold
Afbud:

 
 

Lasse og Ingrid
Næste møde:

 
Tirsdag den 4. december kl. 19.45. 
  

Mødedagsorden

 


 
  1. Godkendelse af dagsorden    
   

 
  Godkendt
  2. Godkendelse af referat    
   

 
  Godkendt 
  3. Meddelelser fra formanden    
   

 

 
  Formanden skal til møde med en evt.   sponsor.

Poul og Brian har lavet et nyt   gelænder på trappen.

Finn har lavet ekstra beslag til et   evt. ekstra gelænder.

Nye åbningstider er kodet ind på   uret og de står på hjemmesiden.

Der er kommet indbydelse til Skagen Vinterbadefestival   den 24. januar – 27. januar. Se www.skagen.dk/vinterbaderfestival   
  4. Udpegning af tovholdere     
   

·           Nyhedsbreve

·           Hjemmeside

·           Fundraising 

 

 
  Nyhedsbreve/mail – Pia Mikkelsen og   Anette Bagge

 

Hjemmeside – Lene Kold

 

Fundraising – Lene Nielsen

 

 

 
  5. Udarbejde tilføjelser til ”Gode   råd og regler”    
   

 

 
  Der var enighed om, at der ikke   ændres i ”gode råd og regler”. Alle nye medlemmer får en mail med kode og   nyhedsmail 1. (Gode råd)
  6. Elektrisk lys og trærister ved   udendørsbænkene    
   

 

 
  I første omgang indkøbes der ikke   træriste. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at bruge et stykke   liggeunderlag/knæpude eller lignende.

Lene Nielsen tager kontakt til Svend   Sand og undersøger priser på lys/el.
  7. Nyt vejrbestandigt flag – farve   og logo    
   

 

 

 

 
  Jytte Jensen syer et flag i svensk   blå farve med navn og loge. Logo konkurrencen udløber den 1. december. Punktet   tages op igen på næste møde.
  8. 1 års fødselsdag – hvad gør vi?    
   

 

 
  Mandag den 5. november.

Saunaen er åbent fra 19 – 21.

Bestyrelsen byder på en øl og en   bitter. 
  9. Mødedato og punkter til næste   møde    
   

 

 
  Tirsdag den 4. december kl. 19.45. –   21.15.

Punkter – åbningstider i julen,   logo, broen, medlemsmøde

 
  10. Eventuelt     
   

 

 
  Der indkøbes en lommelygte og to   baljer til olielamper.

Glemte ting flyttes over i   Hundehuset efter en uge.

Lene foreslår sluttidspunkt på   møderne. Max 1,5 time. Søndag den 9.12. inviterer bestyrelsen på Gløgg og   æbleskiver kl. 15 – 17 i ”Kaffestuen” (Lene og Claus) Lene Kold sørger for et   par julesange. 

79 betalende medlemmer.

Brian tager kontakt til bestyrelsen   for Havnen, da træbroen kun hænger i tre bærende pæle. 
  Mødet slut kl. 21.20.    
Eneste punkt på dagsorden: bestyrelsen konstituerer sig.
 
Bestyrelsen konstituerede sig som flg.:

formand: Lene Kold
næstformand: Anette Bagge
kasserer: Pia Mikkelsen
sekretær: Lene Nielsen
medlem: Brian Andersen

Næste møde:  d.30.okt 2012 kl.19.45
Dagsorden til generalforsamling den 13.oktober 2012 kl. 9.30 på Café Neptun

Kattegats Vandhunde

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Vedtægtsændringer

5.     Indkomne forslag

6.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant

7.     Valg af 1 revisor 1 suppleant

8.     evt.

 

REFERAT

1. Valg af dirigent: Jørgen Jakobsen foreslået og valgt.

     Referent: Marie Jakobsen.

     2 stemmetællere: Tine Christensen og Lasse Kristensen.

2. Formandens beretning: Lene berettede om, hvordan det forgangne år er gået.

     Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

     Tak Lene.

3. Fremlæggelse af regnskab: Pia gennemgik regnskabet.

     Kontingentsatsen bevares uændret dette år.

     Flot regnskab. Tak Pia.

4. Vedtægtsændringer: Vi fik ”gamle vedtægter” udleveret, sammen med forslag til

     nye vedtægter med ændringer, som bestyrelsen havde udarbejdet.

     De nye vedtægter godkendes med en lille rettelse: ”og alene denne” i § 11 slettes.

     De nye vedtægter gælder fra nu af og kan ses på hjemmesiden.

5. Indkomne forslag: Ingen forslag er modtaget.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: Lene Kold er villig til genvalg

     og vælges. Marie Jakobsen ønsker ikke genvalg. Lene Nielsen vælges i stedet. 

     Jette Andersen ønsker ikke genvalg som suppleant. Lasse Kristensen vælges som

   1.suppleant.

7. Valg af revisor: Tina Christensen er villig til genvalg og vælges.

8. Evt.: Fremover vil saunaen også være åben onsdag morgen fra kl. 8-10, og både 

     lørdag og søndag morgen fra 7-10. Der kommer nyhedsbrev til medlemmerne om dette,

   når de nye tider er kodet ind.

     Fremover vil man, hver gang der lægges noget nyt på hjemmesiden, lave en 

   lille notits derom i rubrikken ”Nyheder”, så man slipper for at åbne alle 

   rubrikker for at se, om der er lagt nyt ind.

   Dejligt at der er styr på alkoholpolitikken.

   Tur (eller måske 2 turer) til St. Økssø-arrangeres af Finn.

     Lene opfordrer flere til at tilmelde sig forenings-el.

   Der udskrives LOGO konkurrence blandt medlemmerne med deadline den 1. dec.

   Fuldmånebadning: Fremover ingen tilmelding til disse, og man skal selv medbringe

   forplejning. Til gengæld er det gratis at deltage. Lene er tovholder og laver skema over

   hvem, der har ansvar for klargøring og oprydning ved disse arrangementer. Skemaet 

   hænger i saunahuse, og man melder sig som ansvarshavende ved at skrive sig på her 

   eller sende en mail til Lene.

   Hilsen fra Lilly, som mangler 2 til rengøring, så er planen lavet for 2012.

   Alle opfordres til at melde sig til rengøring og til klargøring og oprydning til 

   fuldmåneaftenerne.

   Tak for god ro og orden.

   Tak til dirigenten. 

   Referent Marie.
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 8.okt. 2012 kl. 19

Kattegats Vandhunde

 

 
 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser
 3. Vedtægtsændringer
 4. Generalforsamling
 5. Hjemmeside
 6. Fuldmånebadning
 7. evt.
 

Referat:

 

Tilstede var Lene - Ingrid - Pia - Brian og Anette

Afbud fra Jette og Marie.

 

Pia udlagde regnskab til underskrift

 

1 ) Godkendelse af referat : Godkendt

2 ) Meddelelser : Lenes møde med forenings-el udsat, nyt møde med energi- nord

Pjece vedr. forenings-el udlægges ved bordene ved generalforsamlingen, Pia forklarer nærmere.

Nuværende medlemsantal : 68 betalt, ny medlemsliste på trapperne

3 ) Vedtægtsændringer : § 4 : Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i november. Indvarsling senest 3 uger før. Forslag må være formanden i hænde senest

2 uger før generalforsamlingen.

§ 7 : Tilføjelse : og må ikke overdrages til andre. Misbrug af nøgler fører til bortvisning.

§ 8 : Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen

§12 : Al færden i forbindelse med vinterbadning sker på eget ansvar

§13 : Æresmedlemsudnævnelser

Lene laver ny vedtægtsliste som bliver forelagt medlemmer sammen med de gamle vedtægter til sammenligning

4 ) Generalforsamling : Bestyrelsen mødes kl. 9.00. 

Brian medbringer stemmesedler og kuglepenne. 

Lene laver dagsorden som udlægges på bordene.

Bestyrelsen ser formandens beretning inden den udlægges på bordene.

Dirigenten finder 2 stemmetællere efter tak for valg

5 ) Hjemmeside : Hjemmesiden revideres ved hvert bestyrelsesmøde, og gamle nyheder slettes af Lene.

Lene kontakter Jesper om ændringer i " Kontakt os".

6 ) Fuldmånebadning : Efter generalforsamlingen forespørgsel om tovholdere til fuldmånebadning ( tage lamper og løber ud og ind )

Kaffestuen kan benyttes hvis mange deltager.

7 ) Evt. : Efter generalforsamlingen : Evt. konkurrence om logo ( senest 1. dec.) Offentliggøres senere med lille festlig sammenkomst.

Poul laver gelænderet mere robust.

Claus forkorter den midterste rist i forrummet.

Brian laver flagstang og Lene maler den

Ny åbningstider : Onsdag morgen kl. 8 - 10

Lørdag kl. 7 - 10

Søndag kl. 7 - 10

Lene kæder Kim og Claus sammen til indkodning af nye tider.

 

Næste møde: 30/10 kl. 18.30 på Brians kontorReferent: Anette
Bliv medlem
Bliv medlem

Bankforbindelse: Spar Nord


Kalender
Besøg vores side
Oester Hurup vinterbaderforening | Kystvejen 81, Øster Hurup | 9560 Hadsund | Tlf.: +45 21758569 | Lene.kold@gmail.com